Köp biljett online

Policy för QHSE och cybersäkerhet

Policy för QHSE och cybersäkerhet

Grunden för Polska Żegluga Bałtycka S.A.:s löpande operativa verksamhet är ledningssystemet för kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö (QHSE) som syftar till att säkerställa att normer för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen följs och att synergi med miljön uppnås i enlighet med internationella standarder: ISO 9001:2015,förvaltningskoden för säker drift av fartyg och förhindrande av föroreningar, konventionen om arbete till sjöss (MLC) och den internationella koden för sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar

Genomförandet och utvecklingen av ledningssystemet för QHSE samt ledningssystemet för cybersäkerhet bygger på en medvetenhet om behovet av att uppfylla konventionella bestämmelser och krav från våra kunder och andra intressenter.

Vi är medvetna om att kunder och andra intressenter förväntar sig att vi tillhandahåller tjänster som utförs av land- och sjöfartspersonal med de högsta yrkeskvalifikationerna och som verkar inom en effektiv och ändamålsenlig organisationsstruktur.

Med detta i åtanke har vi antagit följande strategiska mål för kvalitet, hälsa, miljö, säkerhet och cybersäkerhet:

 • att utveckla och upprätthålla en servicenivå som till fullo uppfyller våra kunders krav,
 • övervaka hur företagets verksamhet påverkar miljön,
 • säkerställa övervakningen av energieffektiviteten,
 • säkerställande av säker drift av ägda fartyg, säkra arbetsförhållanden och minimera miljöavtrycket den marina miljön synnerligen, samt cybersäkerhet,
 • kontinuerlig förbättring av kvalitet, miljö och arbetssäkerhet,
 • användning av miljövänlig teknik.

Dessa mål uppnås genom att:

 • genomföra och förbättra systemet för förvaltning av kvalitet, säkerhet och cybersäkerhet,
 • främja och utveckla kvalitetsmedvetenhet i hela företaget,
 • informera kunder och andra intressenter om våra resultat när det gäller att förbättra våra tjänster,
 • analysera process- och affärsrisker och möjligheter som återspeglar, kontextualiserar och anpassar företagets kompetens till den rådande situationen i syfte att tillgodose behoven hos kunderna, andra intressenter i ledningssystemet och oberoende kontrollorgan, - förbättring av personalens kvalifikationer genom företagets utbildningspolitik,
 • kontinuerlig utbildning av företagets personal i säkerhet och hantering av cybersäkerhet,
 •  lämpliga förberedelser för åtgärder i händelse av hot mot fartygssäkerheten och miljöskyddet.

Alla anställda och de som arbetar under vår övervakning är ansvariga för genomförandet av kvalitetsåtgärderna.

Den högsta ledningen har definierat ovanstående QHSE- och cybersäkerhetspolicy och ser till att den är kopplad till kundernas och andra intressenters förväntningar och behov samt till företagets resultatmål. Policyn förstås, genomförs och upprätthålls på alla nivåer inom företaget.

Kontakt - Passagerarbiljetter 

Försäljningsställen​

 Malmö - Sea Travel Polferries:

Stora Nygatan 27B,
211 37 Malmö 
vägbeskrivning

tel. +46 40 97 61 80, +46 40 97 32 20
pax.malmo@polferries.se

Mån-Fre: 9.30-17.30

 

Terminaler

Polferries AB Nynäshamn:

Färjeterminalen, Nynäsvägen 2B,
149 30 Nynäshamn
vägbeskrivning

Mån - Fre: 09.00-17.30

Polferries AB Ystad:

Bornholmsgatan 8D,
271 39 Ystad
vägbeskrivning

Mån - Fre: 8:00-18:30