Köp biljett online

QHSE

QHSE

Genomförandet och utvecklingen av QHSE-ledningssystemet bygger på en medvetenhet om behovet av att uppfylla konventionella bestämmelser och krav från våra kunder och andra intressenter.

Vi är medvetna om att kunder och andra intressenter förväntar sig att vi tillhandahåller tjänster som utförs av land- och sjöfartspersonal med de högsta yrkeskvalifikationerna och som verkar inom en effektiv och ändamålsenlig organisationsstruktur.

Safety first

Safety first

Vårt integrerade ledningssystem för QHSE-standarder stöder genomförandet av företagets riktlinjer och främjar en förståelse för företagets ansvar gentemot anställda och kunder. Vi är certifierade enligt PN-EN ISO 9001:2015, den internationella kodexen för säker drift av fartyg och förhindrande av föroreningar, den internationella kodexen för skydd av fartyg och hamnanläggningar och konventionen om arbete till sjöss (MLC).

Ledarskap

Vi på PŻB S.A. ser de anställda som en av de mest värdefulla tillgångarna i vår organisation. Genom prioritering av personalutveckling, säkerställs att deras kompetens utvecklas i linje med trender och bästa praxis inom sjötransportindustrin. Vi baserar vår säkerhetspolicy på principen om kontinuerlig förbättring genom effektiv kommunikation vid introduktionen av nya medarbetare.

Detta sker genom ett system med grundutbildning och återkommande vidare utbildningar, instruktionsvideor och regelbunden kontakt mellan chefer och anställda där man diskuterar säkerhetsprinciperna och de risker som är förknippade med deras arbete. För att maximera effektiviteten i personalutvecklingsarbetet undersöker företaget ständigt de aktuella utvecklings- och utbildningsbehoven hos sina anställda, som är nödvändigt för att uppnå organisationens mål.

Ledarskap
Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

Vi är engagerade i våra anställdas hälsa och säkerhet genom att tillhandahålla certifierade arbetskläder, skor och personlig skyddsutrustning som är ändamåls lämpliga. Alla våra anställda genomgår en rad utbildningar i hälsa och säkerhet för att se till att deras arbete uppfyller alla säkerhetsnormer.

Miljöskydd

Polska Żegluga Bałtycka S.A. har åtagit sig att följa de föreskrifter inom miljöskydd, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och antikorruption som ett holistiskt synsätt för hållbara transporter. Våra hållbara transportlösningar utvecklas i nära samarbete med våra kunder och andra intressenter och bygger på de tre pelare - energieffektivitet, användning av den mest effektiva tekniken i kombination med tjänster som fokuserar på drivlinans effektivitet och optimering av bränsleförbrukningen.

Miljöskydd
Policy för QHSE och cybersäkerhet

Policy för QHSE och cybersäkerhet

Grunden för Polska Żegluga Bałtycka S.A.:s löpande operativa verksamhet är ledningssystemet för kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö (QHSE) som syftar till att säkerställa att normer för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen följs och att synergi med miljön uppnås i enlighet med internationella standarder: ISO 9001:2015,förvaltningskoden för säker drift av fartyg och förhindrande av föroreningar, konventionen om arbete till sjöss (MLC) och den internationella koden för sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar.

Kontakt - Passagerarbiljetter 

Försäljningsställen​

 Malmö - Sea Travel Polferries:

Stora Nygatan 27B,
211 37 Malmö 
vägbeskrivning

tel. +46 40 97 61 80, +46 40 97 32 20
pax.malmo@polferries.se

Mån-Fre: 9.30-17.30

 

Terminaler

Polferries AB Nynäshamn:

Färjeterminalen, Nynäsvägen 2B,
149 30 Nynäshamn
vägbeskrivning

Mån - Fre: 09.00-17.30

Polferries AB Ystad:

Bornholmsgatan 8D,
271 39 Ystad
vägbeskrivning

Mån - Fre: 8:00-18:30