Köp biljett online

5% rabatt om du köper din biljett online.
Villkor för onlineförsäljning
Information för passagerare

Villkor för onlineförsäljning

Del I
Inledande bestämmelser 
§1. Område och definitioner
1. Dessa villkor bestämmer:
a) regler för tillhandahållande av elektroniska tjänster av Polska Baltiska Rederi med hjälp av webbsidor som tillhör Rederiet;
b) villkoren för biljettförsäljning  på sjötransport av en passagerare och hans bagage med fartyg  under tecknet POLFERRIES - med hjälp av Rederiets  system för on-line biljettförsäljning fortsättningsvis kallad "on-line system".

2. Dessa regler bestäms i enlighet med 8 artikel lag av den 18 juli 2002 om tillhandahållande av elektroniska tjänster (Polsk Författningssamling nr 144 av 2002, punkt 1204 med senare ändringar).

3. Rederiets registreringsuppgifter: Polska Baltiska Rederi AB i Kolobrzeg, ul. Portowa 41, 78-100 Kolobrzeg, Nummer i nationella registreringsmyndigheten 0000011871, Distriktsdomstol i Koszalin IX Avdelning i nationella registreringsmyndigheten; Aktiekapital 103 838 000 PLN; Skatteregistreringsnummer 671-010-07-02.

4. Begrepp förekommande i reglerna betyder:
1) PBR - Polska Baltiska Rederi AB;
2) on-line system - Rederiets system som möjliggör en person fortsättningsvis kallad Betalare eller Användare att på nätet sluta ett transportavtal av passagerare och hans bagage till sjöss (inköp av biljetten), för egen räkning eller för räkning av en tredje part fortsättningsvis kallad Passagerare;
3) Betalare eller Användare - en person som köper  biljett med hjälp av on-line systemet och betalar on-line;
4) direktansluten betalning - betalning med hjälp av ett betalkort som accepteras av bokningssystem; kort standarder som stöds ges när man köper en biljett eller i "Viktig information för passagerare"; 
5) transportavtal av passagerare och hans/hennes bagage till sjöss eller transportavtal - ett avtal om transport av passagerare och hans/hennes bagage till sjöss i  planerade sjöresor enligt publicerade tidtabeller, taxor (prislistor) och transportvillkor som ingåtts via on-line systemet med PBR (eller i särskilda fall med den enhet för vars räkning PBR leder försäljning).
6) Passagerare - en person för vars räkning införskaffades en biljett,
7) Biljett - ett elektroniskt register i on-line försäljningssystemet som genereras efter betalning och som ska skrivas ut självständigt av Betalaren för att visa när man checkar in på färjeterminalen; denna biljett är en personlig biljett och är ett bevis på transportavtal och betalning av transportavgift,
8) biljettköp - ingående av transportavtal med hjälp av on-line system,
9) special erbjudande - ett erbjudande med särskilda biljettpriser, som publiceras på www.polferries.pl ; begränsat antal platser på varje resa, specialerbjudanden återbetalas inte;
10) Transportvillkor - villkoren för hur transportören tillhandahåller transporten;
11) transportör - PBR eller i särskilda fall företag för vars räkning PBR bedriver försäljning.

Del II
Tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg.

§ 2. Typ av tjänster.
1. PBR tillhandahåller följande elektroniska tjänster:

slutande av transportavtal till sjöss av passagerare och deras bagage med hjälp av hemsidor; information om PBR:s aktuella kampanjer och erbjudanden. 
2. Närmare föreskrifter för slutande av transportavtal med hjälp av webbplatser  anges i Del III. 

3. Transport som utförs av transportören omfattas av Transportvillkor som gäller vid tidpunkten för slutande av transportavtal. Transportvillkor kan erhållas från PBR, dess företrädare eller laddas ner från webbplatsen www.polferries.pl .
§ 3. Tillhandahållande av tjänster.
Tjänsterna är tillgängliga för varje person som besöker webbplatsen  www.polferries.pl , med förbehåll av 4 §  1 stycket. 

§4. Tekniska och juridiska krav.
1. Att använda tjänster som tillhandahålls elektroniskt av PBR är möjligt under förutsättning att IT-system som används av Användaren uppfyller följande tekniska minimikrav: 
a) användning av webbläsare: Internet Explorer 6.0 eller nyare, Firefox 1.0 med installerad programvara till Java Script och Java-applet,
b) användning i vissa fall av Acrobat Reader,
c) webbplatsen är optimerad för en upplösning på 1024x768 pixlar,
d)  möjlighet att installera cookies.

PBR ansvarar inte för tekniska problem eller begränsningar som inträffar på Användarens hårdvara och vilka kan omöjliggöra användningen av tjänster.

2. Det är förbjudet att använda on-line systemet i strid mot gällande lagar och destination. 

3. Om Användaren  inte accepterar  de principer som anges i dessa regler och/eller utrustning som används inte uppfyller de tekniska kraven,  fortsatt användning av systemet är omöjlig.

4. Att acceptera Försäljningsvillkor  är en avsiktsförklaring . Ett framgångsrikt biljettköp skapar ett åtagande mellan Passagerare och PBR, vars syfte är att transportera Passagerare och deras bagage sjövägen. 

Del III
Försäljningsvillkor
§5. Bestämmelser
1. Försäljningsvillkor fastställer följande regler:
a) slutande av transportavtal till sjöss av passagerare och hans/hennes bagage,
b) ändring av transportavtal till sjöss av passagerare och hans/hennes bagage,
c) ångerrätten från transportavtal till sjöss av passagerare och hans/hennes bagage,
d) återbetalning för outnyttjade biljetter samt inlämnande och behandling av ansökningar,
e) utfärdande av VAT-fakturor.
2. Taxbestämmelser för transport av passagerare och biljettpriser anges på prislistor som finns på webbsidan:  www.polferries.pl och som gäller på inköpsdagen av biljetten.

§ 6. Regler för användning av bokningssystem 
1. Användare som för första gång använder bokningssystemet ska:
1) registrera sig i bokningssystemet samt bestämma och  ange i registreringsformulär:
a) login och lösenord,
b) personliga uppgifter, dvs:
- förnamn, efternamn, exakt adress med postnummer,
- E-post,
-   kontakt telefonnummer. 2) Acceptera Försäljningsvillkor och Transportvillkor genom att trycka på tangenten "Acceptera" och om man använder ett specialerbjudande, göra sig bekant med för närvarande gällande taxbestämmelser.

§ 7. Slutande av transportavtal
1. Biljettinköp kan göras senast 24 timmar före färjans planerade avgång.
2. Användaren är skyldig att före betalningen kontrollera korrektheten  av uppgifter som genererats av  on-line systemet. 
3. Slutande av transportavtalet utförs av on-line betalning och efter on-line systemet genererat biljetten.  
4. Bekräftelsen av transportavtalet är  tillhandahållande betalaren att självständigt skriva ut i  upprätt pappersläge, en personlig biljett på pappersblad i A-4-storlek. Betalaren ansvarar för läsbarheten av den tryckta biljetten. 
5. Den tryckta biljetten innehåller:
1) passagerarens namn och förnamn samt respektive fordonets registreringsnummer;
2) transporttjänster;
3) biljettens nummer;
4) biljettens pris.
6. De uppgifter som avses i punkt 5 är föremål för kontroll under incheckningen på färjeterminalen. 
7. Om sessionen avbryts av någon anledning, har avtalet inte slutats. För att köpa en biljett börja förfaranden för inköp igen.

§8. Ändring av transportavtalet 
Varje ändring av transportavtalet med hjälp av on-line systemet är  möjligt endast genom kontakt med systemansvarige - kontaktuppgifter på sidan www.polferries.pl . Ändringarna kommer att förorsaka en tillägsavgift av prisskillnaden mellan prislistan på nätet och Polferries' prislista som gäller för närvarande  och som finns på webbsidan www.polferries.pl. 

§9. Hävning av ett transportavtal
Att frånträda ett med hjälp av on-line system slutat transportavtal är möjligt i enlighet med Transportvillkor (punkt 5.4)

§10. Återbetalning 
1. Återbetalning (efter att ha tagit ut hanteringskostnader) kan ske endast till det kortkonto med vilket biljetten betalades. I detta syfte ska följande uppgifter skickas på webbsidan zwroty@polferries.pl: namn och förnamn, biljetens nummer och kontakt telefonnummer. Vid återbetalningen för biljetten, för vilken en VAT-faktura utfärdats, återbetalningen sker omedelbart efter mottagandet av PBR en undertecknad kopia av rättelsefaktura. 
2. Specialerbjudanden återbetalas inte.
3. Från återbetalningen dras av 30% av avgiften, om inte biljetten outnyttjades av skäl som kan tillskrivas PBR.
4. Återbetalning sker inom 30 dagar.

§11. Utfärdande av VAT-fakturor
1. En biljett som köpts via webbplats är ingen VAT-faktura.
2. PBR utfärdar en VAT-faktura efter att Betalaren har lämnat en skriftlig ansökan, senast inom 3 månader från datum då biljetten köptes. Ansökan ska skickas till:
Polska Żegluga Bałtycka Spółka Akcyjna (Polska Baltiska Rederi Aktiebolag)
ul. Portowa 41 (Portowagatan 41)
78-100 Kołobrzeg eller till E-post: faktury@polferries.pl.
3. VAT-fakturor skickas via post på bekostnad av PBR.

§12. Användarens rättigheter och skyldigheter
1. Användaren bibehåller rättigheten till tillgång till sina personuppgifter och till dess uppdatering.
2. Användaren är skyldig att:
1) ange sina eller sitt företages riktiga uppgifter;
2)  acceptera genom att trycka på tangenten "ACCEPTERAR" Transportvillkor och Försäljningsvillkor;
3) vid biljettinköp åt en Passagerare som inte är Betalare:
a) ange passagerarens för- och efternamn, fordonets uppgifter,
b) göra Passageraren bekant med bestämmelserna i Försäljningsvillkor och/eller specialerbjudande;
4) använda on-line systemet enligt lagarna och bestämmelserna i dessa Försäljningsvillkor;
5) på egen bekostnad skriva ut biljetten läsligt på pappersblad i A-4-storlek i  upprätt pappersläge;
6) vid återbetalningen av en outnyttjad biljett som köpts on-line till vilken en VAT-faktura utfärdats, bekräfta en rättelsefaktura med mottagarens underskrift och om VAT-faktura utfärdats till ett företag - även med företagets stämpel; vid mottagandet av fakturan via post, ska en underskriven kopia skickas tillbaka till avsändaren.
3. Alla reklamationer beträffande de av PBR elektroniskt tillhandahållna tjänsterna ska anmälas till E-post: online@polferries.pl. Varje person som lämnar ett klagomål ska ange: för- och efternamn och exakt adress inkl. E-postadress samt exakt beskrivning och orsaken till reklamationen.

4. Reklamationer skall prövas av PBR omedelbart, i den ordning de inkommer. 

5. Om det hur reklamationen har behandlats meddelas den som lämnat reklamationen på det sätt som den har lämnats in, på den adress som angivits i reklamationen. 

§13. PBR:s rättigheter och skyldigheter
1. PBR har rätt att frånträda avtalet om Betalare eller Passagerare har brutit mot Transportvillkor eller Försäljningsvillkor.

2. Enligt transportavtal slutat med hjälp av on-line system är PBR skyldig att:

1) utföra transporten enligt det slutna avtalet;
2) skicka Betalaren på hans/hennes begäran - via post (på egen bekostnad) VAT-faktura som bekräftar köp av en biljett samt en rättelsefaktura, vid återbetalning av en outnyttjad biljett till vilken en VAT-faktura utfärdades. 

§ 14. Slutbestämmelser
1. I frågor som inte regleras här tillämpas bestämmelserna i den polska civillagen, lag av den 18 september 2001 sjöfartslag (Polsk Författningssamling av 2001, nr 138, position 1545 med senare ändringar) samt Transportvillkor och gällande prislista. 

2. För att genomföra elektronisk biljettförsäljning behandlar PBR personuppgifter av bokningssystemets Användare på grund av 23 artikel 1 stycket 3 punkt lag av den 29 augusti 1997 om skydd av personuppgifter (Polsk Författningssamling av 2002, Nr 101, position 926 med senare ändringar).    3. Alla tvister som uppstår vid tillhandahållande av PRB av elektroniska tjänster kommer parterna att lägga fram för beslut i de behöriga polska domstolarna.

Kontakt - Passagerarbiljetter 

Försäljningsställen​

 Malmö - Sea Travel Polferries:

Stora Nygatan 27B,
211 37 Malmö 
vägbeskrivning

tel. +46 40 97 61 80, +46 40 97 32 20
fax +46 40 97 03 70
pax.malmo@polferries.se

Mån, Tis, Tors, Fre: 9:00-18:00
Onsdag: 10:00-16:30
 

Terminaler

Polferries AB Nynäshamn:

Färjeterminalen, Nynäsvägen 2B,
149 30 Nynäshamn
vägbeskrivning

Helgfria avgångsdagar: 09.00-15.00

Polferries AB Ystad:

Bornholmsgatan 8D,
271 39 Ystad
vägbeskrivning

Mån - Fre: 8:00-18:30