Köp biljett online

Villkor för onlineförsäljning
Information för passagerare

Villkor för onlineförsäljning

Del I
Inledande bestämmelser
§ 1 Tillämpningsområde och definitioner
1. Dessa villkor omfattar: 
a) regler för tillhandahållande av elektroniska tjänster av PŻB med hjälp av webbplatser som ägs av PŻB;
b) regler och villkor för försäljning genom ett webbförsäljningssystem för biljetter som upprätthålls av PŻB, senare kallat ”onlinesystem” för försäljning av biljetter för befordran till sjöss av en passagerare och hans resgods med fartyg som drivs under varumärket POLFERRIES. 

2. Dessa villkor avses i bestämmelsen art. 8 i lagen av den 18 juli 2002 om tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg (Polsk författningssamling Dz. U. nr 144 från 2002 pos. 1204 i dess ändrade lydelse)

3. PŻB:s registreringsuppgifter: Polska Żegluga Bałtycka S.A. i Kołobrzeg, ulica Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg, Polen, KRS-nummer [pl. Krajowy Rejestr Sądowy – Nationella domstolsregistret] 0000011871, Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział KRS [Tingsrätten i Koszalin Nionde KRS-avdelning]; startkapital 67.938.495,30 PLN; skatteidentifieringsnummer NIP 671-010-07-02.

4. Begreppen som används i villkoren innebär:
1) PŻB – Polska Żegluga Bałtycka Spółka Akcyjna [Polska Baltiska Rederi AB]; 
2) onlinesystem – ett system som upprätthålls av PŻB som möjliggör för en person, senare kallad Betalare eller Användare, att ingå ett avtal om befordran till sjöss av en passagerare och hans resgods (biljettköp) för egen räkning eller till tredje part, senare kallad Passagerare;
3) Betalare eller Användare – en person som köper biljett via onlinesystemet och betalar online;
4) onlinebetalning – betalning med hjälp av ett betalningskort som accepteras av systemet, de stödda kortstandarderna anges vid köpet av biljetten och i fliken ”Viktig information för passagerare”;
5) avtal om befordran till sjöss av en passagerare och hans resgods eller transportavtal – ett avtal vars föremål är befordran till sjöss av en passagerare och hans resgods i reguljära kryssningar enligt de angivna tidtabellerna, biljettpriserna (prislistorna) och Transportvillkoren, som ingås via onlinesystemet med PŻB (eller i särskilda fall med en part å vars vägnar PŻB bedriver handel)
6) Passagerare – en person för vars räkning biljetten har köpts
7) biljett – en elektronisk registrering i onlineförsäljningssystemet som genereras efter betalningen och ska skrivas ut av Betalaren på egen hand för att visas på Färjeterminalen vid incheckningen; biljetten är utställd på en namngiven person och är ett bevis för ingående av transportavtalet och betalning för transporten,
8) biljettköp – ingående av transportavtalet via onlinesystemet;
9) specialerbjudande – ett erbjudande som innehåller speciella prisvillkor som finns på webbplatsen www.polferries.pl; begränsat antal platser för varje kryssning, specialerbjudanden kan inte ersättas; 
10) Transportvillkor – villkor, under vilka transportören bedriver trafik;
11) Integritetspolicy – ett dokument som informerar i vilka syften och på vilket sätt transportören samlar och använder passagerarens personuppgifter;
12) transportör – Polska Żegluga Bałtycka Spółka Akcyjna

Del II
Tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg.

§ 2 Typ av tjänster.
1. PŻB tillhandahåller följande tjänster på elektronisk väg:

  1. ingående av avtal om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods med hjälp av webbplatser;
  2. upplysning om PŻB:s aktuella kampanjer och erbjudanden.

2. Särskilda regler för ingående av transportavtal med hjälp av webbplatser anges i Del III. 

3. Transport som utförs av transportören omfattas av Transportvillkoren som gäller vid tidpunkten för ingående av transportavtalet. Du kan få transportvillkoren från PŻB, dess företrädare eller ladda ner dem från webbplatsen www.polferries.pl

§ 3 Tillgängliggörande av tjänster.
Tjänsterna kan användas av alla som besöker webbsidan som finns på adressen www.polferries.pl, med undantag för § 4.1.

§ 4 Rättsliga och utrustningskrav.
1. För att använda tjänsterna som PŻB tillhandahåller på elektronisk väg måste Användarens datorsystem uppfylla följande tekniska minimikrav: 
a) användning av webbläsare: Internet Explorer 6.0 eller nyare, Firefox 1.0 med installerad Javascript-programvara eller Java-miniprogram, 
b) användning av programvaran Acrobat Reader i vissa fall,
c) webbplatsen är optimerad för upplösning 1024 x 768 
d) möjlighet att installera cookies.
PŻB tar inget ansvar för tekniska problem eller begränsningar som Användarens datorutrustning har och som gör det omöjligt för användaren att använda tjänsterna. 

2. Det är inte tillåtet att använda onlinesystemet för ett syfte som strider mot den gällande lagen och dess ändamål.

3. Om användaren inte helt accepterar de regler som avses i dessa Villkor och/eller använder en utrustning som inte uppfyller de tekniska kraven är det inte möjligt att använda systemet vidare.

4. Samtycke till Försäljningsvillkoren är en viljeförklaring. När biljettköpet har lyckats slutföras skapas ett åtagande om befordran till sjöss av en passagerare och hans resgods mellan Passageren och PŻB.

Del III
Regler och villkor för försäljning. 

§ 5 Föremål för reglering.
1. Försäljningsvillkoren omfattar regler för:
a) ingående av avtal om befordran till sjöss av en passagerare och hans resgods,
b) ändring av avtal om befordran till sjöss av en passagerare och hans resgods,
c) frånträdande av avtal om befordran till sjöss av en passagerare och hans resgods,
d) ersättning för outnyttjade biljetter samt inlämning och behandling av ansökningar,
e) utfärdande av momsfakturor.

2. Prisbestämmelser för persontransport och biljettpriser anges i prislistorna som gällde vid köpet och finns på webbplatsen: www.polferries.pl 

§ 6 Regler för användning av bokningssystem
1. Användaren som använder bokningssystemet första gången ska:
1) registrera sig i systemet och fylla i registreringsformuläret med följande uppgifter: 
a) ett användarnamn och lösenord,
b) personuppgifter, dvs.:
– för- och efternamn och exakt adress med postnummer,
– e-postadress, 
– kontakttelefonnummer,
2) samtycka till Försäljningsvillkoren, Transportvillkoren och Integritetspolicyn med hjälp av knappen ”Samtycke”, och vid ett specialerbjudande – läsa de gällande prisvillkoren.

§ 7 Ingående av transportavtal
1. Biljettköp kan utföras senast 2 timmar före färjans planerade avgång. 

2. Användaren är skyldig att kontrollera de uppgifter som har genererats av onlinesystemet i steget före betalningen. 

3. Transportavtalet ingås när en onlinebetalning görs och en biljett genereras av onlinesystemet. 

4. Ingåendet av avtalet bekräftas genom att tillgängliggöra en biljett, som är utställd på en namngiven person, för Betalaren som själv ska skriva ut den på papper i A4-format. Betalaren ansvarar för läsbarheten av den utskrivna biljetten. 

5. Biljetten, som Betalaren skriver ut själv, innehåller:
1) passagerarens för- och efternamn och eventuellt bilens registreringsnummer;
2) transporttjänster;
3) biljettnummer;
4) biljettpris;

6. Uppgifterna som avses i st. 5 verifieras vid incheckning på Färjeterminalerna.

7. Om sessionen bryts ingås inte avtalet, oavsett orsak. För att köpa biljetten ska köpproceduren börjas om.

§ 8 Ändring av transportavtal
Någon ändring i transportavtalet som ingås med hjälp av onlinesystemet är möjlig endast genom kontakt med systemoperatören – kontaktuppgifterna finns på webbplatsen www.polferries.pl. Ändringar innebär en tilläggsavgift som uppgår till en skillnad mellan webbpriserna och Polferries aktuella prislista som anges på webbplatsen  www.polferries.pl.

§ 9 Frånträdande av transportavtal
Transportavtalet som ingicks med hjälp av onlinesystemet kan frånträdas enligt reglerna som anges i Transportvillkoren (p. 2.4).

§ 10 Ersättning för biljett
1. Ersättning för biljett (efter avdrag för hanteringsavgifter) skickas endast till det korts konto, med vilket biljetten betalades för. För att få den skicka följande uppgifter: förnamn, efternamn, biljettnummer och kontakttelefonnummer till adressen zwroty@polferries.pl. Om det var en momsfaktura utfärdad för biljetten skickas även en kreditfaktura till den e-postadress som anges av passageraren. Ersättning gäller inte för specialerbjudanden.

3. En hanteringsavgift dras av från ersättningen om inte outnyttjandet av biljetten var på grund av skäl som berodde på PŻB.

4. Ersättningen sker inom 30 dagar från att begäran om ersättning av betalningen skickades till adressen ovan.

§ 11 Utfärdande av momsfakturor
1. Webbiljetten är inte en momsfaktura.
En faktura utfärdas om fältet faktura markerades och om fakturauppgifter angavs.
Systemet kommer ihåg uppgifterna efter det första angivandet.
Fakturan skickas tillsammans med biljetten till den e-postadress som angavs passageraren.

§ 12 Användarens rättigheter och skyldigheter
1. Användaren har rätt att kontrollera sina personuppgifter och uppdatera dem.

2. Användaren är skyldig att:
1) ange sina eller sitt företags riktiga uppgifter vid registrering i onlinesystemet;
2) samtycka till Transportvillkoren, Försäljningsvillkoren och Integritetspolicyn med knappen ”SAMTYCKE”
3) vid köp av biljett för en Passagerare som inte är Betalare:
a) ange Passagerarens för- och efternamn, fordonets uppgifter
b) upplysa Passageraren om Försäljningsvillkorens och/eller specialerbjudandets bestämmelser;
4) använda onlinesystemet enligt lagen och dessa Försäljningsvillkors bestämmelser;
5) skriva ut läsbar stående utskrift av biljetten på A4-papper på egen bekostnad;

3. Alla reklamationer av tjänsterna som tillhandahålls av PŻB på elektronisk väg ska lämnas in till e-postadressen: online@polferries.pl
Reklamationen ska innehålla: ditt förnamn, efternamn och din exakta adress, inklusive e-postadress samt reklamationens detaljerade beskrivning och orsak. 

4. Reklamationer prövas av PŻB omgående i den ordning som de kommer in. 

5. Svar på din reklamation skickas på samma sätt som du lämnade in reklamationen, till den adress som angavs i reklamationen.

§ 13 PŻB:s rättigheter och skyldigheter
1. PŻB har rätt at frånträda avtalet om Betalaren eller Passageraren bryter mot Transportvillkoren eller Försäljningsvillkoren.
I samband med transportavtalet som ingicks via onlinesystemet är PŻB förpliktat att utföra transport enligt det ingångna avtalet.

§ 14 Slutbestämmelser
1. På frågor som inte regleras i Villkoren tillämpas föreskrifter i Civilbalken, Sjölagen av den 18 september 2001 (Polsk författningssamling Dz. U. från 2001, nr 138, pos. 1545 i dess ändrade lydelse) och Transportvillkoren och den gällande prislistan som finns på webbplatsen av PŻB S.A. i Kołobrzeg.

2. PŻB behandlar personuppgifter av bokningssystemets Användare enligt art. 6.1 b i Europarlamentet och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän uppgiftsskyddsförordning – ”GDPR”) (Polsk författningssamling Dz. Urz. UE L119/1) för genomförande av webbförsäljning av biljetter.

3. Alla tvister som uppstår i samband med tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg av PŻB ska avgöras av polska domstolar enligt dessa villkor.

Kontakt - Passagerarbiljetter 

Försäljningsställen​

 Malmö - Sea Travel Polferries:

Stora Nygatan 27B,
211 37 Malmö 
vägbeskrivning

tel. +46 40 97 61 80, +46 40 97 32 20
pax.malmo@polferries.se

Mån-Fre: 9.30-17.30

 

Terminaler

Polferries AB Nynäshamn:

Färjeterminalen, Nynäsvägen 2B,
149 30 Nynäshamn
vägbeskrivning

Mån - Fre: 09.00-17.30

Polferries AB Ystad:

Bornholmsgatan 8D,
271 39 Ystad
vägbeskrivning

Mån - Fre: 8:00-18:30