Köp biljett online

5% zniżki od ceny biletu za zakup online.
Transportvillkor
Information för passagerare

Transportvillkor

PASSAGERARE FÖRPLIKTAS ATT GÖRA SIG BEKANTA MED TRANSPORTVILLKOR GÄLLANDE PASSAGERARE, DERAS BAGAGE OCH FORDON INNAN AVTAL SLUTS.  VILLKOREN ÄR EN VÄSENTLIG DEL AV TRANSPORTAVTALET MELLAN PASSAGERAREN OCH POLISH BALTIC SHIPPING CO. I KOLOBRZEG, FORTSÄTTNINGSVIS KALLAD REDERIET.

-1-
1.1.Genom att sluta avtalet om transport av passagerare, bagage och fordon förpliktar sig Rederiet att mot avgift, transportera passagerare och deras bagage sjövägen. Information om priser är angivet i tidtabeller och prislistor. Rederiet förbehåller sig rätten att införa avgifter, t ex bränsletillägg eller devalveringsavgift, utöver det som anges i tidtabeller och prislistor. Samtliga avgifter omfattar enbart transporttjänster. Rederiet har rätt att genomföra transport med annat lämpligt fartyg än vad som anges i tidtabellen, på biljetter, bokningsbekräftelser eller övriga resehandlingar.      
1.2.Alla juridiska förhållanden mellan Rederiet och passageraren regleras genom Transportvillkor som anges i detta avtal samt allmänna lagbestämmelser i den mån förhållanden inte omfattas av villkoren i detta avtal.
1.3.Med resgods avses varje föremål, inbegripet fordon som transporteras för passagerarens räkning med undantag för:
a) föremål och fordon som transporteras via charter, konossement eller annat avtal och framförallt är att hänföra till last
b) levande djur
1.4.Med handresgods avses resgods som passageraren för med sig eller har i sin hytt eller eljest i sin vård under transporten inbegripet vad han har i eller på medfört fordon. 
1.5. Fordon transporterade i enlighet med transportvillkor för passagerare och deras resgods får ej ha körförbud i varken avreseland eller destinationsland. Fordon som ej uppfyller detta krav kan endast fraktas av Rederiet på basis av gällande fraktvillkor.    

-2-
2.1 Rederiets ansvar gentemot passagerare och deras bagage regleras av bestämmelserna i Sjölagen från 18 september 2001 samt relevanta bestämmelser i internationell rätt, inbegripet Atenkonventionen (hädanefter kallad Konventionen) från 1974 gällande sjötransport av passagerare och deras resgods samt ändringarna i denna från 2002 års protokoll.
2.2 Rederiet och dess agenter har särskilda rättigheter, ansvarsbefrielser och begränsningar fastlagda i Konventionen om resgods- och passagerartransport sjövägen. Denna konvention begränsar Rederiets ansvar för död, kroppsskador och hälsostörningar (art.7), förlust och/eller bagageskador inklusive fordon (art.8) samt innehåller speciella bestämmelser angående värdesaker (art. 5).

-3-
3.1 Med ”transporttjänst” avses härmed transport av passagerare och dennes bagage via sjöväg på basis av träffat transportavtal. Biljettförsäljningen genomförs av Polferries Sea Travel Offices, färjeterminaler samt andra auktoriserade resebyråer. 
3.2 Passagerare uppmanas att boka sina resor senast 24 timmar före planerad avresa. Ovanstående gäller bokning av samtliga typer av transporter. Vid bokning av specialerbjudande ska de villkor som specialerbjudandet grundas på uppfyllas. Ett specialerbjudande omfattas av de villkor som är angivna i prislistan eller i annan bulletin. Rederiet förbehåller sig rätten att fritt ange vilka krav och villkor som ska uppfyllas för att kunna ta del av specialerbjudandet samt fritt reglera hur specialerbjudandet introduceras eller återkallas.
3.3 Biljetter kan endast säljas till ett exakt bestämt datum.
3.4 Genom köp av biljett bekräftar passageraren sitt godkännande av beställda tjänster.
3.5 Rederiet får anförtro avtalets utförande i sin helhet eller delvis till ett annat företag.
3.6 Rederiet ansvarar inte för skador, som sker till följd av passagerar- och bagagetransportens försening, såvida detta fel inte orsakats avsiktligt av Rederiet. 

-4-
4.1 Personer som fullföljer en bokning är skyldiga att uppge korrekta namn/efternamn på alla passagerare. Namnen angivna på bokningen måste vara identiska med de på personernas ID handlingar. Rederiet kan vägra att ta ombord personer som inte är registrerade i Rederiets bokningssystem. 
Slutgiltiga uppgifter om ändringar av passagerarnas personuppgifter måste vara Rederiet tillhanda senast 24 timmar före avtalad resa. 
4.2 En biljett är en digital dataregistrering i rederiets bokningssystem. Rederiet eller dess agenter informerar passageraren om biljettnummer eller skriver ut en biljett åt dem. Biljetten utgör ett bevis på slutet transportavtal samt som kvitto för betald resa. 
Personen som sluter ett transportavtal skall inte överlämna sitt biljettnummer åt personer som ej är inskrivna som passagerare för aktuellt bokningsnummer. Rederiet är inte ansvarigt för eventuella konsekvenser som ett överlämnande av sitt biljettnummer till obehöriga kan medföra.
4.3 Passageraren är skyldig att komma ihåg det biljettnummer han fick vid avslutat köp och att ange det vid passagerarincheckningen på färjeterminalen. 
4.4 Passagerarbiljetter är personliga (endast de personer vars namn finns på biljetten kan utnyttja den).
4.5 Personlig biljett får inte överlåtas till en annan person utan Rederiets tillstånd. 
4.6 Transport av husdjur är förbundet med ytterligare avgifter. 
Passagerare som färdas med husdjur är skyldiga att betala för en hel hytt och ansvara för dess hygieniska skick. I fall då dessa hytter ej är tillgängliga kan man ej medföra djur ombord. I allmänna utrymmen är passageraren skyldig att hålla djuret i koppel eller i vissa fall förse den med munkorg. Passageraren är skyldig att ta del av veterinära föreskrifter i aktuellt land samt att medföra samtliga handlingar som är nödvändiga för att införa djuret i destinationslandet. 

-5-
5.1 Transporttjänsten kan utnyttjas inom 6 månader från angivet resedatum om inte villkoren för specialofferter anger något annat. Resedatum kan ändras under denna period under förutsättning att ändringen anmäls och registreras i bokningssystemet senast 24 timmar före planerad resa. Efter 6 månader förlorar biljetten sin giltighet utan rätt till återbetalning. 
5.2 Varje ändring i bokningen medför nollställning av den tidigare erlagda avgiften och försäljning av en ny tjänst med en ny kurs som gäller för det ändrade datumet.
5.3 Ändringar genomförda i en bokning är föremål för en expeditionsavgift. Avgiften åläggs inte vid ändring av biljettens värde eller första gången en ändring genomförs.
5.4 Vid bokning av en hel hytt är passageraren skyldig att betala för samtliga bäddar även om antalet personer som vistas i hytten är färre än antalet platser.
5.5 Passageraren har rätt att kräva delvis eller hel återbetalning för transport om han/hon meddelat Rederiet senast 24 timmar före planerad avgång. Vid krav på återbetalning måste biljetten återlämnas till Rederiet, som har rätt att dra av expeditionskostnader utgörande 25 % av transportavgiften. Om passageraren inte infinner sig ombord på utsatt tid förlorar han rätten till återbetalning. 
5.6 Vid fakturabetalning kan återbetalning endast ske där försäljningen genomfördes. Köp genomförda mot kontant- eller kortbetalning kan återbetalas på samtliga Polferries kontor, färjeterminaler och agenter.
5.7 Inga återbetalningar sker ombord på färjorna. 

-6-
6.1 Rederiets ansvar gäller endast under den perioden, när transporten av passagerare och dennes bagage sker ombord på Rederiets båt.
6.2. Rederiet ansvarar inte för någon skada eller tjänst som äger rum på fastlandet före embarkering eller efter man har lämnat båten.
6.3 Rederiet ansvarar inte för skador till följd av försenad avgång/ankomst av färjan till hamnen, inställda resor eller ankomster till andra hamnar än planerat vid tekniska problem eller force majeure, t.ex. dåligt väder, samt andra omständigheter över vilka Rederiet inte kan råda.

-7-
7.1 Information om Rederiets avgång samt inlastning på färjan anges i prislistan för varje färjelinje. Passageraren är skyldig att infinna sig på färjan 90 minuter före planerad avgång för att inte förlora sin betalda transporttjänst. 
7.2 Vid embarkering har passageraren skyldighet att visa upp en giltig biljett samt andra giltiga ID-handlingar (nationellt ID-kort eller pass ) som är nödvändiga vid gränsövergång. 
7.3 Passagerare förpliktas att iaktta fastställd ordning ombord samt uträtta alla kaptenens eller andra behöriga besättningsmäns order, permanenta och temporära. 
Passagerare kan anhållas i ett separat rum om han stör ordningen ombord eller hotar färjans säkerhet.
7.4 Färjans kapten har rätt att vägra ta ombord en passagerare som genom sitt uppförande kan störa ordningen ombord, trots betald transporttjänst.
7.5 Passageraren är skyldig att ersätta skador som han/hon orsakat under färjeresan.
7.6 Rederiet har rätt att vägra ta ombord passagerare som saknar giltigt biljettnummer, ID -handlingar och vars namn inte är inskrivet på biljetten. 
7.7 Rederiet får vägra ta ombord en person, vars ålder, hälsa, psykiska eller fysiska tillstånd gör att Rederiet inte kan garantera en säker transport. Rederiet rekommenderar sjuka passagerare, framförallt långtidssjuka, att rådfråga med läkare innan planerad resa sjövägen. 
7.8 I samband med incheckning på färjeterminalen erhåller passageraren embarkeringskort mot uppvisande av giltigt biljettnummer samt ID- handlingar ( ID-kort eller pass ) . Embarkeringskortet skall hållas under uppsikt av passageraren under hela resan tills slutdestinationen har nåtts. Passagerare utan embarkeringskort kommer inte att bli insläppa på färjan. Eventuella konsekvenser vid avsaknad av embarkeringskort ansvarar Rederiet inte för.
7.9 Personer under 17 år får enbart resa i vuxens sällskap. Barn upp till 7 år får dela hyttplats med vårdnadshavare.

-8-
8.1. Avgifter för utförda tjänster som inte tillhör transport med Rederiets fartyg, samt andra avgifter bestämda av regeringen eller hamnmyndigheter är passageraren skyldig att betala. I fall där Rederiet betalar dessa, får Rederiet kräva återbetalning från passageraren.

-9-
9.1. Passagerare som stoppas av myndigheter i hamnen (vid avgången eller ankomsten) på grund av eget förvållande, får inte kräva återbetalning av erlagda avgifter samt måste täcka alla utgifter som belastar Rederiet vid sådant anhållande.
9.2. I de fall då gränspolisen vägrar passagerare inresa i Polen resp. Sverige (beroende på visum eller annat) är passageraren skyldig att själv betala biljetten för returresan.

-10-
10.1 Fordonets förare är skyldig att förutom körkort och registreringsbevis i original även medföra försäkringsbevis och internationellt försäkringskort (s.k. Green Card) samt landsbeteckning för fordonet. Skyldigheten att inneha Green Card gäller, i enlighet med EU-reglerna, inte för medborgare i EU-länder. 
10.2 Under resans gång är det inte tillåtet att vistas i sitt fordon eller på bildäck. Bilen skall lämnas med växeln ilagd och med åtdragen handbroms, rättställda hjul samt vara låst.
10.3 Det är förbjudet att medföra bensin i dunkar eller andra behållare, fyllda gasflaskor med propan/butangas samt andra farliga material. 
10.4 Passagerare bär fullständigt ansvar i fall han/hon inte följer ovanstående förbud.
10.5 Fordon körs in på bildäck av föraren/passageraren. Passageraren kan till en särskild kostnad få fordonet inkört på bildäck av färjepersonalen. Förare som saknar adekvat körförmåga rekommenderas att ta del av denna tjänst. 
10.6. Initiering och turordning av in - och utlastning av fordon samt placering på bildäck beslutas enbart av färjans befäl. Föraren är skyldig att följa varningsmärken och upplysningsmärken utsatta på bildäck och vid ev. tveksamheter vända sig till färjans befäl för att erhålla rätt information. Rederiet ansvarar inte för skador som uppkommer på fordon i samband med överfart, in- och utlastning och som orsakas av fordon tillhörande andra passagerare. 
10.7 Rökning på bildäck är förbjudet förutom på speciellt anvisade platser ombord på färjan. I de fall då passageraren bryter mot rökförbudet är han/hon skyldig att betala böter motsvarade 100 Euro. I de fall då skadan anses vara av allvarligare art än motsvarande konventionella böter, kommer Rederiet att begära ytterligare skadestånd utifrån allmänna villkor. Domstolen där yrkande gentemot brutet rökförbud prövas är förlegat till Rederiets domstolssäte. 

-11-
11.1 Rederiet ansvarar för skador i form av passagerares död, hans/hennes kroppsliga skador och hälsostörningar, samt om passagerarens bagage skadas eller förloras i en olycka som sker under transporten och orsakas av Rederiets skuld eller slarv. Detta gäller också Rederiets anställda personal och dess agenter. Passagerare måste bevisa att olyckan har hänt under transporten och var orsakad av Rederiet.
Passagerare måste också fastställa skadan och dess värde.
11.2 Rederiets ansvar för död, kroppsskador och hälsostörningar överstiger ej 400 000 SDR (beräkningsenheter) per passagerare i varje enskilt fall. Förutsatt att en behörig domstol bestämmer att skadestånd ska betalas som periodiska ersättningar, får kapitalvärdets ekvivalent inte överstiga den bestämda gränsen.
11.3 Rederiet ansvarar för skador i form av passagerares död eller personskador till följd av olycka under transporten i den utsträckning att förlusten för passagerare i varje enskilt fall inte överstiger 250 000 SDR, såvida Rederiet inte kan påvisa att olyckan:
a) orsakades till följd av krigsutbrott eller fientliga handlingar, inbördeskrig, uppror eller naturhändelser av exceptionell och oundviklig art som inte kan avvärjas; eller
b) till fullo orsakades av tredje parts handling eller underlåtenhet med avsikt att orsaka olycka.
11.4 Rederiet ansvarar för förlorat eller skadat hyttbagage ifall förlusten/skadan orsakades av fel eller försummelse från Rederiets håll. I händelse av förlorat hyttbagage till följd av olycka under transporten antas fel eller försummelse hos Rederiet föreligga.
11.5 Rederiet ansvarar för förlust eller skada av annat resebagage än hyttbagage, såvida inte Rederiet kan påvisa att förlusten eller skadan inträffade utan fel eller försummelse från rederiets håll.
11.6 Rederiets ansvar för förlorat eller skadat hyttbagage överstiger ej 2250 SDR för en passagerare under en resa.
11.7 Rederiets ansvar för förlorat eller skadat fordon inklusive bagage medfört i fordonet överstiger ej 12 700 SDR för ett fordon under en resa.
11.8 Rederiets ansvar för förlorat eller skadat bagage som inte nämnts i punkterna 11.6 och 
11.7 överstiger ej 3375 SDR för en passagerare under en resa.
11.9 Domstol där talan väcks kan fria Rederiet helt eller delvis från ansvar ifall Rederiet kan påvisa att dödsfall av eller personskador på passagerare eller förlorat eller skadat resebagage bidrogs till eller orsakades av fel eller försummelse av passageraren.

-12-
12.1 Rederiet ansvarar ej för förlorade eller skadade pengar, värdepapper, konstverk och andra värdesaker som inte deponerats till Rederiet för förvaring. I fall de deponerats når Rederiets ansvar upp till 3375 SDR, om man inte har bestämt en högre ansvarsgräns.
12.2 Rederiet tar en avgift som är 1 % av deklarerat värde. 

-13-
13.1 Om kroppsskador eller hälsostörningar sker, bör man helst (om möjligt) omedelbart informera Rederiet om vad som skett.  Dessutom ska passagerare framföra ett skriftligt skadeståndsanspråk inom 15 dagar efter att de lämnat färjan. Vid utebliven anmälan, antar Rederiet att passageraren avslutat resan välbehållen.
13.2 I händelse av skada på bagage skall passageraren skriftligen informera Rederiet eller dess ombud:
a) i fråga om synlig skada på baggage:
- rörande hyttbagage - före eller under passagerarens avstigning från färjan
- rörande annat bagage - före eller under överlämning av bagage till passageraren
b) i fråga om ej synlig skada på eller förlust av bagage - inom 15 dagar av avstigning från färjan eller erhållande av bagage, eller från den dag då utlämnande av bagage från Rederiet borde ha ägt rum. 
Om passageraren inte följer bestämmelserna i denna artikel antas den ha mottagit sitt bagage oskadat, såvida inget annat kan bevisas.
13.3 Skadeståndstalan mot Rederiet gällande passagerares död, kroppsskador eller hälsostörningar måste uppfylla villkor beskrivna i Atenkonventionen.
13.4 Alla skadeståndsanspråk på grund av passagerares död, kroppsskador, hälsostörningar eller på grund av förlorat/skadat bagage preskriberas efter två år, räknat från datumen för händelsen.
Beräkning av preskriptionstiden sker på följande sätt: 
a) vid kroppsskada eller dålig hälsa – från den dag passageraren steg av färjan;
b) vid dödsfall, som skett under färjetransporten – från den dag passageraren borde ha lämnat färjan, och i de fall då kroppsskador ådragna under resan lett till dödsfall efter att passageraren lämnat färjan – från dödsdagen, med förbehållet att perioden inte kan överskrida tre år från det datum passageraren lämnade färjan. 
c) vid förlorat eller skadat bagage - från den dag passageraren lämnade färjan eller från den dag som detta skulle ha skett, beroende på vilken av dessa dagar som infaller senast.

-14-
14.1 Passagerare har rätt att utan extra avgift medföra handbagage med vikt upp till 50 kg. Bagage tyngre än 50 kg betraktas som last och transporteras mot fraktsedel efter betalning av fraktavgift vilken debiteras enligt fraktprislista för varje linje. Passageraren är skyldig att meddela Rederiet om bagage/personliga saker som överskrider ovanstående gräns. Rederiet förbehåller sig rätten att vägra att ta emot eller kvalificera allt bagage som överförs utan överensstämmelse med dessa lastvillkor och kan ta betalt enligt gällande fraktavgifter. Rederiet tar inte ansvar för konsekvenser av icke uppfyllda villkor från passagerarens sida. 
 14.2 Rederiet, dess representanter och besättning ansvarar inte för förlorat handbagage. Efterlämnade föremål som upphittas och som inte kan härledas till rätt passagerare, förvaras av Rederiet i 6 månader. Rederiet förbehåller sig rätten att ge bort efterlämnade föremål som inte hämtas inom 6 månader till välgörenhetsorganisationer utvalda av Rederiet eller att likvidera dessa. 
14.3 Rederiet har rätt att behålla passagerares bagage vid misstanke om regelöverträdelse, tills passageraren uppfyllt Rederiets krav på ersättning. 

-15-
15.1 De allmänna villkoren beskrivna i tidtabellen är en del av transportvillkoren, därav skall transportvillkoren följas vid eventuella avvikelser. 

-16-
16.1 Enligt Atenkonventionen skall talan läggas fram till en av nedanstående domstolar (enligt kärandes val) under förutsättning att domstolen finns i en stat som är ansluten till Atenkonventionen eller har ratificerat den:
1. Distriktsrätt i Kolobrzeg eller distriktsrätt i Koszalin.
2. Domstol i avresans eller destinationens ort enligt transportavtalet.
3. Domstol i staten, där käranden bor eller har permanent uppehållstillstånd om svaranden har ett företag där och lyder under jurisdiktion av denna stat.
4. Domstol i staten, där transportavtalet har träffats, om svaranden har ett företag där och lyder under jurisdiktion av denna stat.   
 SDR – Beräkningsenhet av särskilda dragningsrätter etablerade av den Internationella Valutafonden.

Kolobrzeg, 31 december 2012.

Kontakt - Enskild kund 

Försäljningsställen​

 Malmö - Sea Travel Polferries:

Stora Nygatan 27B,
211 37 Malmö 
vägbeskrivning

tel. +46 40 97 61 80, +46 40 97 32 20
fax +46 40 97 03 70
pax.malmo@polferries.se

Mån, Tis, Tors, Fre: 9:00-18:00
Onsdag: 10:00-16:30
 

Terminalen

Polferries AB Nynäshamn:

Färjeterminalen, Nynäsvägen 2B,
149 30 Nynäshamn
vägbeskrivning

Helgfria vardagar
Avgångsdagar: 09.00-15.00
Avgångsfria dagar: 09.00-16.00

Polferries AB Ystad:

Bornholmsgatan 8D,
271 39 Ystad
vägbeskrivning

Mån - Fre: 9:00-18:30

Kontakt - Cargo