Köp biljett online

5% rabatt om du köper din biljett online.
Transportvillkor
Information för passagerare

Transportvillkor

PASSAGERARE ÄR SKYLDIGA ATT BEKANTA SIG MED TRANSPORTVILLKOREN FÖR PASSAGERARE, DERAS RESGODS OCH FORDON, INNAN AVTALET INGÅS. DESSA VILLKOR UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV TRANSPORTAVTALET MELLAN PASSAGERARE OCH POLSKA ŻEGLUGA BAŁTYCKA S.A. I KOŁOBRZEG, NEDAN KALLAD "TRANSPORTÖREN".

-1-

1.1. Med transportavtalet avses ett avtal som träffats av Transportören eller på dennes vägnar, om befordran till sjöss av en passagerare eller av en passagerare och hans resgods till ett på förhand avtalat pris. Avgiftstaxor (avgiftsbelopp) specificeras enligt tidtabell eller separat prislista. Transportören förbehåller sig rätten att införa ytterligare avgifter, t.ex. bränsletillägg, ekotillägg o.dyl. Transportören kan genomföra transporten med ett annat fartyg än vad som ursprungligen har planerats eller angivits i tidtabellen. Transportvillkoren utgör en integrerad del av avtalet.

1.2. Avtalet och transportvillkoren regleras av bestämmelserna i den polska Sjölagen och av internationell lagstiftning, särskilt av bestämmelserna i EG-förordningen nr 392/2009 och EU- förordningen nr 1177/2010 samt Atenkonventionen om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods, upprättad den 13 december 1974.

1.3. En utfärdad biljett utgör bevis på att transportavtalet ingåtts och att avgiften för transport betalats. Passageraren får inte överlåta en personlig passagerarbiljett (biljett med namn) till tredje man utan Transportörens samtycke .

1.4. Med förbehåll för att internationella bestämmelser om dostolsbehörighet och om erkännande av domar iakttas ska domstolsärenden (rättsfall) avgöras i den domstol inom vars domkrets transportören har sitt hemvist, förutsatt att talan väcks vid domstol i Polen.

1.5. Med resgods avses varje föremål, inbegripet fordon som ägs av passageraren, som inte är lastgods (fraktgods). Med handresgods avses resgods som passageraren har med sig i sin hytt eller på något annat sätt har i sin besittning, i sin vård eller under sin kontroll, inbegripet bagage som passageraren har i eller på sitt fordon.

1.6. Fordon transporterade i enlighet med transportvillkoren för passagerare och deras resgods ska vara godkända för trafik och få passera gränsen både vid ombordstigning och landstigning, dvs. i synnerhet vad beträffar registrering vid behörig myndighet. De fordon som inte uppfyller ovanstående krav kan transporteras av Transportören endast med stöd av gällande fraktvillkor.

1.7. Vid transport av husdjur tas ut ytterligare avgift. Passageraren som medför djur förpliktas att köpa en hel specialhytt till sitt förfogande och att ansvara för dess hygieniska skick. I fall då sådana hytter inte är tillgängliga får man inte medföra djur. Passageraren som reser med djur förpliktas i allmänna utrymmen att hålla djuret i koppel eller med munkorgen på. Passageraren är skyldig att göra sig förtrogen med de veterinärbestämmelser som gäller i det berörda landet samt att ha med sig samtliga handlingar som behövs för införsel av djur till destinationslandet.

1.8. Passageraren har rätt att utan extra avgift medföra handresgods med upp till en maximal vikt om 50 kg. Bagage som i det här fallet väger mer än 50 kg betraktas som lastgods (fraktgods) och transporteras enligt ett avtal om fraktgodstransport efter betalning av fraktavgift, vilken debiteras enligt gällande fraktprislista på en berörd rutt. Passageraren är skyldig att upplysa Transportören om resgods/personliga tillhörigheter som överskrider ovannämnda gränsvärde. Transportören förbehåller sig rätten att vägra att ta emot allt resgods som medförs i strid med ovanstående villkor eller kvalificera det som avgiftsbelagda lastgods (fraktgods), varvid fraktavgift tillkommer. Transportören tar inte ansvar för konsekvenserna av att ovanstående villkor inte uppfyllts av passageraren.

1.9. Transportören, dennes representanter och besättning ansvarar inte för förlorat resgods. De föremål som Passageraren har efterlämnat, ifall Passageraren inte kan identifieras, förvaras av Transportören upp till 3 månader. Transportören förbehåller sig rätten att överlämna hittegods som inte hämtats inom 6 månader till den välgörenhetsorganisation som väljs ut av Transportören eller att likvidera dem.

-2-

2.1. Passageraren har rätt att utnyttja den inköpta transporttjänsten inom 6 månader från ursprungligen angivet datum för den första resan, såvida inte något annat har angivits i anbudsvillkoren. Resedatum kan ändras under ovannämnda period, förutsatt att en sådan ändring registreras i bokningsdatasystemet senast 24 timmar före bokat resedatum. Efter 6 månader blir biljetten ogiltig utan rätt till återbetalning för outnyttjad transport, såvida det inte något annat har angivits i anbudsvillkoren.

2.2. Varje bokningsändring medför att den tidigare erlagda avgiften nollställs och att en ny tjänst säljs till det pris som gäller den dag då denna ändring görs. Vid biljettändring tas ut en avgift. Avgiften debiteras inte vid ändring av biljettens värde. När biljetten ändras första gången ska inte någon avgift tas ut.

2.3. Vid bokning av en hel hytt är passageraren skyldig att betala för samtliga bäddar, oavsett om antalet personer som vistas i hytten är färre än antalet platser.

2.4. Passageraren kan avstå från att utnyttja transporttjänsten helt eller delvis, utan att förlora rätten till delåterbetalning, förutsatt att ett sådant avstående registreras i bokningsdatasystemet senast 24 timmar före resans början. Vid återbetalning utgår hanteringsavgift som tas ut av Transportören. Om passageraren senare frånträder avtalet eller inte infinner sig ombord på fartyget på utsatt tid, utgör det inte grund för en rätt till återbetalning av den erlagda transportavgiften.

2.5. Vid försäljning av transporttjänster som styrks av fakturor med mervärdeskatteuppgifter (momsfakturor) kan återbetalning ske endast på det ställe där en sådan faktura har utställts. Vid försäljning i övriga fall (kvitto) sker återbetalning däremot på inköpsställen av transporttjänster, i Sjöresebyrån (Morskie Biuro Podróży) Polferries, på färjeterminaler eller i Transportörens huvudkontor. Inga återbetalningar sker ombord på färjan.

-3-

3.1. Transportörens ansvar gäller endast under den tid då transport av passagerare och dennes bagage utförs ombord på Transportörens fartyg. 3.2. Transportören ansvarar inte för skador till följd av försenad transport av passagerare och dennes bagage, såvida inte uppsåt föreligger.

3.3. Transportören ansvarar inte för någon händelse eller tjänst som äger rum på fastlandet före embarkering, eller efter man har lämnat fartyget.
3.4. Transportören ansvarar inte för skador som orsakas av förseningar vid färjornas avgång från hamnen/ankomst till hamnen, inställda resor eller vid ankomster till andra hamnar än planerat, på grund av tekniska problem eller force majeure, t.ex. dåligt väder och andra omständigheter som Transportören inte kan råda över.

-4-

4.1. Passagerare utan fordon har skyldighet att infinna sig vid incheckningen senast 30 minuter före färjans planerade avresa. Incheckning för passagerare utan fordon avslutas 30 minuter före färjans planerad avresa. Passagerare med fordon har skyldighet att infinna sig vid incheckningen senast 120 minuter före färjans planerade avresa. Incheckning för passagerare utan fordon avslutas 30 minuter före färjans planerade avresa. Detta innebär att passagerare med fordon förpliktas att vara klara för ombordkörning (efter incheckningen) senast 30 minuter före färjans planerade avresa. Att inte infinna sig på utsatt tid vid incheckningen resulterar i att bokningen annuleras och att man förlorar sin plats på passagerar- och fordonslistan utan återbetalningsmöjlighet.

4.2. Vid incheckning på färjeterminalen har passageraren skyldighet att visa upp ett giltigt biljettnummer samt giltiga ID-handlingar (nationellt identitetskort eller pass).

4.3. Passageraren är skyldig att följa gällande ordning på fartyget och färjeterminalen, hörsamma alla instruktioner, permanenta och tillfälliga som utfärdas av terminalpersonalen och kaptenen eller behöriga besättningsmedlemmar. En passagerare kan hållas kvar i ett separat rum om den bryter mot ordningen eller hotar andra passagerares och fartygets säkerhet. Kostnaden för placering på tvångsisoleradplats är 150 euro.

4.4. Transportören har rätt att vägra släppa ombord en passagerare som genom sitt uppförande, oavsett om en transporttjänst betalats, kan störa ordningen ombord på fartyget eller bli en fara för sig själv och andra passagerare.

4.5. Passageraren är skyldig att ersätta skadekostnader som han/hon orsakat genom sitt uppförande under färjeresan.

4.6. Transportören har rätt att vägra transportera en person som saknar giltigt biljettnummer, nödvändiga handlingar och vars namn inte står inskrivet på biljetten.

4.7. Transportören kan vägra transportera en person, vars ålder, hälsa, psykiska eller fysiska tillstånd föranleder någon oro för en säker sjötransport. Transportören rekommenderar att sjuka passagerare, framförallt de som lider av kroniska sjukdomar, rådfrågar först läkare före planerad sjöresa.

4.8. Mot uppvisande av giltig ID-handling (identitetskort eller pass) och giltigt biljettnummer erhåller passageraren ett boardingkort (embarkeringskort) som man ska behålla under resan och ha med sig vid nyttjandet av tjänsterna som tillhandahålls på färjan. Passagerare utan boardingkort (embarkeringskort) kommer att nekas ombordstigning på fartyget och Transportören ansvarar inte för konsekvenserna av en sådan händelse.
4.9. Personer under 17 år får resa endast i vuxens sällskap. Barn upp till 7 år får nyttja plats i delad hytt tillsammans med en vårdnadshavare.

-5-

5.1. Avgifter för extratjänster, som inte tillhör transport med fartyg, samt andra avgifter som har ålagts av myndigheter eller hamnmyndigheter, betalas av passageraren och i det fall då det är Transportören som betalar dem, har Transportören rätt att kräva återbetalning från passageraren.

5.2. Passageraren som har stoppats av myndigheter i avgångs- eller destinationshamnen, av skäl som är hänförliga till denne, har inte rätt att kräva återbetalning av erlagd transportavgift, och står för alla utgifter som med anledning härav betalats av Transportören.

5.3. Ifall en myndighet fattar beslut som innebär att passageraren inte tillåts landstiga (beroende på visum eller annat) är han/hon skyldig att själv betala returresan på fartyget.

-6-

6.1. Förutom körkort och registreringsbevis i original ska fordonsförare även medföra försäkringsbevis och internationellt trafikförsäkringskort (s.k. Green Card/Grönt kort) samt beteckning för fordonets registreringsland. I enlighet med unionslagstiftningen undantas från kravet för innehav av Green Card medborgare i Europeiska unionens medlemsstater.

6.2. Under resans gång är det förbjudet att vistas i fordon eller på bildäck. Bilen ska lämnas med växeln ilagd och åtdragen handbroms samt hjulen riktade rakt fram, samtidigt som den ska vara ordentligt låst för att förhindra tredje mans åtkomst.

6.3. Fordon körs ombord på bildäck av passageraren som är fordonets förare.

6.4. Ombord- och ilandkörning av fordon, när det gäller påbörjandet, ordningsföljden och frågan om på vilket sätt fordon fördelas inne på bildäck, enbart är beroende av överstyrmans beslut. Föraren är skyldig att följa varnings- och upplysningsmärken som har satts upp på bildäck och om tvivel föreligger att begära information från överstyrmannen. Transportören ansvarar inte för skador som uppkommer på fordon i samband med ombord- och ilandkörning, om de orsakas av andra fordonsförare.

6.5. Det är förbjudet att röka på bildäck med undantag för anvisade platser ombord på färjan. Förbudet gäller även elektroniska cigaretter. Om passageraren bryter mot rökförbudet - på en plats som inte har utsetts för rökning - är han/hon skyldig att betala vitesbeloppet (avtalsvite) i polska zloty (PLN) som motsvarar 150 euro (EUR). Om skadan överstiger det fastställda avtalsvitesbeloppet, kommer Transportören att begära ytterligare skadestånd i enlighet med allmäna principer. Behörigheten för att pröva talan om enskilt anspråk hänförligt till en överträdelse av rökförbud, på en plats som inte har utsetts för rökning, ska ligga hos den domstol där Transportören har sitt hemvist.

-7-

7.1. Transportörens anvsar gentemot passagerare och deras resgods regleras av bestämmelserna i Sjölagen av den 18 september 2001 och relevanta bestämmelser i internationell rätt, inbegripet Atenkonventionen av 1974 i dess ändrade lydelse enligt protokollet från 2002 till Konventionen om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods (nedan kallad "Konventionen").

7.2. Transportören och dennes agenter har rätt att åtnjuta alla befrielser, rättigheter och begränsningar som fastställts genom Konventionen om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods, vilken begränsar Transportörens ansvar för dödsfall, kroppslig skada och hälsostörningar (personskador) (art. 7), förlust av och/eller skada på resgods inklusive fordon (art.8) samt innehåller särskilda bestämmelser avseende värdesaker (art. 5).

7.3. Transportören är inte ansvarig för förlust av eller skada på pengar, värdepapper, konstföremål och andra värdesaker utom när de har deponerats hos Transportören. Transportörens ansvar är begränsat. Transportören tar ut en avgift på 1 % av deklarerat värde på föremålen.

7.4. Vid kroppslig skada eller hälsostörningar är passageraren skyldig att så långt det är möjligt utan dröjsmål underrätta Transportören om händelsen som har medfört personskada. Dessutom ska passageraren skriftligen framföra Transportören sitt skadeståndsanspråk inom femton dagar från dagen för ilandstigningen. Om passageraren inte fullgör sina skyldigheter enligt vad som föreskrivits ovan, antas det att han/hon slutfört sin resa och klarat sig oskadd.

7.5. Transportören ska vara ansvarig för skada som uppstått som följd av dödsfall eller personskada som drabbat en passagerare på grund av någon annan händelse än en sjöfartsolycka, om den händelse som orsakade skadan berodde på fel eller försummelse av Transportören. Det är skadelidanden som har bevisbördan för att det varit Transportörens fel eller försummelse.

7.6. Vid skada på resgods ska passageraren skriftligen underrätta Transportören eller dennes agent: a) vid uppenbar skada på resgods: - i fråga om handresgods - före eller i samband med passagerarens ilandstigning - i fråga om allt annat resgods - före eller i samband med dess utlämnande till passageraren b) vid resgodsskada som inte är uppenbar eller vid förlust av resgods - inom 15 dagar från dagen för ilandstigningen eller resgodsets utlämnande, eller från den tidpunkt då sådant utlämnande skulle ha ägt rum. Om passageraren inte iakttar föreskrifterna i denna artikel, ska han/hon antas ha mottagit sitt resgods i oskadat skick, såvida inte motsatsen bevisas.

7.7. Skadeståndstalan mot Transportören med anledning av passagerares dödsfall, kroppsliga skador eller hälsostörningar kan väckas på de villkor som föreskrivs i Atenkonventionen.

Kontakt - Passagerarbiljetter 

Försäljningsställen​

 Malmö - Sea Travel Polferries:

Stora Nygatan 27B,
211 37 Malmö 
vägbeskrivning

tel. +46 40 97 61 80, +46 40 97 32 20
pax.malmo@polferries.se

Mån, Tis, Tors, Fre: 9.30-17.30
Onsdag: 9.30-16.30
 

Terminaler

Polferries AB Nynäshamn:

Färjeterminalen, Nynäsvägen 2B,
149 30 Nynäshamn
vägbeskrivning

Helgfria avgångsdagar: 09.00-15.00

Polferries AB Ystad:

Bornholmsgatan 8D,
271 39 Ystad
vägbeskrivning

Mån - Fre: 8:00-18:30