Köp biljett online

Integritetspolicy
Information för passagerare

Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

Allmänt

Din integritet och skydd av dina personuppgifter är viktiga för oss. Därför värnar vi om säkerheten kring lagrade data med största hänsyn. Vi gör vårt yttersta för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande polsk och europeisk lagstiftning, inklusive polsk lag av den 10 maj 2018 om skydd för personuppgifter samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (GDPR).
Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att upprätthålla högsta nivå av säkerhet vid behandling av personuppgifter med hänsyn till eventuella risker samt kategorier av skyddade uppgifter. Vi försäkrar att vi har vidtagit alla åtgärder som krävs enligt lag för att skydda de uppgifter du lämnar, i synnerhet att:

 • vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas med en adekvat skyddsnivå som motsvarar den risk för dina rättigheter och friheter som behandlingen innebär;
 • vi följer principen om inbyggt dataskydd vid behandling av dina personuppgifter;
 • vi följer principen om dataskydd som standard vid behandling av dina personuppgifter;
 • vi skyddar data mot oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust, ändring, obehörigt röjande eller obehörig åtkomst till personuppgifterna;
 • vi för den dokumentation som krävs enligt lag inbegripet lämpliga integritetspolicies;
 • vi säkerställer att endast personer med rätt behörighet har tillgång till dina personuppgifter;
 • vi upprätthåller ett register över personer som har behörighet att hantera personuppgifter;
 • vi säkerställer kontroll över vilka personuppgifter som har lämnats till oss, när de lämnats och vem har lämnat dem samt till vem de överförs.

Genom detta dokument vill vi informera dig om hur vi samlar och använder dina personuppgifter, på vilka rättsliga grunder de behandlas samt vilka rättigheter du har i samband med behandling av dina personuppgifter.

Vem är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter?

Personuppgiftsansvarig, dvs. den som bestämmer hur dina personuppgifter ska behandlas, är Polska Żegluga Bałtycka S.A. i Kołobrzeg, ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg, Polen (hädanefter: ”Polska Żegluga Bałtycka”, ”vi”).

Hur kan du kontakta oss för att få information om behandling av dina personuppgifter?

Du kan kontakta oss:

 • per post till adressen: Polska Żegluga Bałtycka S.A. ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg, Polen; märk kuvertet med ”Personuppgifter”,
 • per e-post: info@polferries.pl,
 • på telefon genom att ringa +48 94 355 21 02

eller genom att skriva till uppgiftsskyddsombudet: iod@polferries.pl, i varje ärende som rör behandling av dina personuppgifter och utövande av dina rättigheter.
Uppgiftsskyddsombudet på Polska Żegluga Bałtycka är Karolina Krużewska-Ossowska.

Varifrån hämtar vi in dina personuppgifter?

Vi får dina personuppgifter direkt från dig genom olika kanaler – när du bokar eller betalar din resa, boende eller paketresa på vår hemsida www.polferries.pl, genom att ringa oss eller besöka ett av våra försäljningsställen.

Vi inhämtar dina personuppgifter från den återförsäljare som bokar eller köper våra tjänster som du eller din arbetsgivare har ingått avtal med. 

Vi samlar in dina personuppgifter från resebyråer (reseagenter) som vi har ingått avtal med avseende bokning och försäljning av resor. Informationen lagras i det land där resebyrån lagrar personuppgifter. 

Vad är syfte och rättsliga grunder för behandling av dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter:

 1. för att registrera ditt konto på vår webbplats www.polferries.pl – det är nödvändigt för att kunna uppfylla våra åtaganden mot dig enligt avtalet;
 2. vid inköp av en färjebiljett:
  • för ändamål i samband med utförande av transporttjänsten och uppfyllande av därtill kopplade lagstadgade krav – det är nödvändigt för att genomföra avtalet vi har ingått med dig samt fullgöra våra rättsliga förpliktelser,
  • för att skicka en bokningsbekräftelse via e-post – om du lämnar ditt samtycke genom att fylla i din e-postadress i formuläret,
  • för att handlägga klagomål, göra gällande eller försvara anspråk – vi har ett legitimt intresse att vederbörligt pröva och handlägga dina anspråk samt kunna försvara anspråk eller själv göra anspråk gällande;
 3. vid inköp av en paketresa:
  • för ändamål i samband med utförande av transporttjänsten och uppfyllande av därtill kopplade lagstadgade krav – det är nödvändigt för att genomföra avtalet vi har ingått med dig samt fullgöra våra rättsliga förpliktelser,
  • för ändamål i samband med ingående av försäkringsavtal – det är nödvändigt för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser som researrangör,
  • för att handlägga klagomål, göra gällande eller försvara anspråk – vi har ett legitimt intresse att vederbörligt pröva och handlägga dina anspråk samt kunna försvara anspråk eller själv göra anspråk gällande,
 4. för marknadsföringssyften – i enlighet med ditt samtycke,
 5. för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser som skatteförpliktelser eller arkiveringsskyldighet  - vilket är ett lagligt krav,
 6. för att garantera säkerheten för tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg, inbegripet att förebygga oegentligheter – det är vår skyldighet enligt lag,
 7. för att skapa analyser eller statistik för rapportering, marknadsundersökningar, för optimering och personanpassning av vårt utbud – det är vårt legitima intresse,
 8. för att kunna garantera passagerarnas säkerhet samt för att undvika skador på egendom och skydda sekretessen för den information vars röjande skulle kunna medföra skada för oss bedriver vi kamerabevakning ombord på våra färjor – vi behandlar information om din bildsamt ditt fordonsregistreringsnummer som har spelats inav den kameraövervakning som vi använder som en del av vårt legitima intresse,
 9. för utskick av nyhetsbrev och information om våra tjänster, gemensamma erbjudanden från Polska Żegluga Bałtycka och våra partners samt för profilering i syfte att anpassa vårt utbud. Vi skickar ovanstående information med vanlig post, textmeddelanden, elektronisk post och andra former av elektronisk kommunikation – du har lämnat ditt samtycke till det eller det är vårt legitima intresse ,
 10. för undersökningar om kundnöjdhet, för att fastställa tjänstens kvalitet och kundnöjdheten i syfte att förbättra den service vi erbjuder. Vi genomför dessa undersökningar baserat på kundnöjdhetsundersökningar via e-post, telefonsamtal eller anonyma frågeformulär som lämnas i hytten på färjan - detta är vårt legitima intresse,
 11. för att erbjuda assistans till passagerare med funktionshinder:
  • du har lämnat dina personuppgifter så att vi kan ge dig den assistans under resan du behöver i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1177/2010 av den 24 november 2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar – det är vår rättsliga skyldighet,
 12. för att hundra missbruk av tjänster:
 13. vi kan använda ditt namn, din adress och IP-adress (i förekommande fall) i nödvändig utsträckning för att förebygga missbruk och stöld av kreditkort – behandling av ovanstående uppgifter bygger på vårt legitima intresse,
 14. för att förbättra kvalitet för våra tjänster kan telefonsamtal med dig spelas in och inspelning kan användas vid tvist rörande innehållet i överenskommelsen eller för att bekräfta det som vi kommit överens om under samtalet – det är vårt legitima intresse, 
 15. för att garantera säkerheten inbegripet cybersäkerheten – dvs. för att upptäcka och förhindra säkerhetsproblem för vår webbplats och våra IT-system inbegripet intrångsförsök, bedrägerier och missbruk – det är vårt legitima intresse som omfattar säker användning av webbsidan och skydd för servrar och IT-resurser .

Om du använder vår hemsida endast i informationssyfte, dvs. om du inte gör en bokning på vår hemsida eller på annat sätt lämnar dina personuppgifter kan vi samla personuppgifter som din webbläsare överför till vår server med stöd i vårt legitima intresse att säkerställa att hemsidan fungerar korrekt. Vi använder oss även av tracking-teknologi genom cookies för webbanalys och webbmarknadsföring i nedan beskriven utsträckning.  

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Beroende av syfte och rättsliga grunder bevaras dina personuppgifter under följande perioder:

 • för att registrera ditt konto på vår hemsida www.polferries.pl – tills du tar bort ditt konto,
 • vid inköp av en färjebiljett och i redovisningssyfte – under 5 år från utgången av räkenskapsåret,
 • vid inköp av en paketresa och i redovisningssyfte – under 5 år från utgången av räkenskapsåret,
 • för marknadsföringssyften – tills du återkallar ditt samtycke,
 • för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser – under hela resan tills fartyget kommer fram och därefter under 24 timmar i enlighet med Fartygssäkerhetsförordning och/eller rättigheter och föreskrifter som gäller för den lokala marknaden samt Rådets direktiv nr 98/41/EG om registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater,
 • för att handlägga klagomål och säkerställa eventuella anspråk – så länge vi har skäligt behov av dina personuppgifter för att handlägga dina klagomål eller svara på rättsliga anspråk och/eller framställa sådana anspråk (vilket i regel är lika med preskriptionstiden för anspråk),
 • för att bedriva kameraövervakning – vi behandlar dina personuppgifter under 3 månader från inspelningsdatum. Denna period kan förlängas ifall inspelningen utgör ett bevis i ett rättsligt förfarande. I sådant fall behandlar vi uppgifterna tills förfarandet har avgjorts med laga kraft,
 • om du prenumererar på vårt nyhetsbrev och får marknadsföringsinformation till angiven e-postadress – under hela prenumerationsperiod  för nyhetsbrevet,
 • för att säkerställa assistans till passagerare med funktionshinder – under 1 månad efter avslutad resa, för att garantera att vi kan ge dig den assistans du behöver i samband med bokade paketresor, boende och alla andra beställningar/inköp i enlighet med våra avtalsförpliktelser gentemot dig samt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1177/2010 av den 24 november 2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar,
 • för att genomföra kundnöjdhetsundersökningar behandlar vi dina uppgifter under den period som är nödvändig för att genomföra kundnöjdhetsundersökningen och sammanställa undersökningsresultaten, men inte längre än 6 månader efter det att undersökningen har genomförts,
 • för att förbättra kvalitet och för inspelning av telefonsamtal – vi behandlar dina personuppgifter under 6 månader från inspelningsdatum. Denna period kan förlängas ifall inspelningen utgör ett bevis i ett rättsligt förfarande. I sådant fall behandlar vi uppgifterna tills förfarandet har avgjorts med laga kraft.

Till vem överför vi dina personuppgifter?

Vi överför dina personuppgifter till:

 • bolag som ingår i Polska Żegluga Bałtycka-koncernen: Sea Tropid Company Limited och Polferries AB,
 • företag som behandlar personuppgifter i vårt namn i samband med annonsering och marknadsföring med stöd i avtal om överföring av uppgifter,
 • externa leverantörer av betaltjänster,
 • andra färjerederier, bussföretag, reseledare, företag som tillhandahåller hotelltjänster och andra leverantörer – (om det behövs för att genomföra den paketresa du har bokat),
 • polisen, tullmyndigheter, åklagarmyndigheter, gränsbevakningen och andra statliga myndigheter,
 • hamnstatens behöriga myndigheter (t ex Sjöfartsverket i Sverige och Urząd Morski i Polen),
 • försäkringsbolag,
 • tjänsteleverantörer som vi har anlitat för att tillhandahålla dig tjänster, som företag ansvariga för webbhosting, leverantörer av postlösningar, leverantörer av analyslösningar, leverantörer av IT-lösningar, leverantörer av tjänster kopplade till genomförande av evenemang osv.,
 • företag som ansvarar för distribution av nyhetsbrev, 
 • till företag som tillhandahåller juridiska, skatterelaterade, IT- och marknadsföringstjänster till oss.

Överför vi dina tjänster till länder utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet?

Dina personuppgifter överförs inte till länder utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES).

Cookies („kakor”)

Vår webbplats använder cookies. Cookies, dvs. „kakor”, är små textfiler som sparas av webbläsaren på din terminalenhet (dator, laptop, mobiltelefon osv.). När du besöker samma webbplats igen skickar webbläsaren filen tillbaka till webbplatsen för att känna igen användaren. Vissa cookies är nödvändiga för att du ska kunna navigera på webbsajten och använda dess funktioner. Dessutom säkerställer cookies, genom att samla in uppgifter om hur du och andra användare använder webbplatsen, att webbsidor fungerar korrekt och förbättrar deras prestanda genom att möjliggöra snabbare datahämtning för analytiska och statistiska ändamål och för marknadsföringsändamål.

Genom att använda cookie kan vi tillhandahålla mer användarvänliga tjänster som vi inte alls eller bara i begränsad omfattning skulle kunna erbjuda utan cookies. Cookies hjälper oss att känna igen dig och andra användare av vår hemsida. Syftet med det är att förbättra hemsidans funktionalitet och underlätta för användare att ta del av vårt utbud online. Dessa cookies används i enlighet med 173 art. 1 och 2 st. den polska telekommunikationslagen i samband med 6 art. 1 st. första meningen f) GDRP, alltså vårt legitima intresse att säkerställa och optimera ett funktionellt och användarvänligt online-utbud. 

Du kan när som helst ändra dina cookies-inställningar i din webbläsare och på så sätt permanent blockera vissa cookies. Dessutom kan du ta bort cookies som du tillåtit i inställningar med hjälp av en webbläsare eller annan programvara. Kom dock ihåg att om du tar bort cookies i webbläsaren kan det bli omöjligt att använda vissa funktioner i våra tjänster och andra online tjänster.

Cookies har sitt utgångsdatum och är inte längre aktiva efter detta datum. Cookies kan ha olika lagringstider på din enhet. Deras livslängd beräknas i förhållande till ditt senaste besök på vår webbplats. När denna tid löper ut raderas cookies automatiskt.

Vi använder följande cookies:

 • Sessionscookies – dessa är tillfälliga filer som lagras i webbläsarens minne endast under webbläsarens session, alltså tills du stänger webbläsaren. Dessa cookies är nödvändiga för att vissa funktionen på vår hemsida ska fungera korrekt.
 • Permanenta cookies – filer som gör att det blir lättare att använda vår hemsida (de kan t.ex. spara vald upplösning, innehållsdisposition). De kan användas i olika syften, också för att komma ihåg dina preferenser och val när du använder webbplatsen. Dessa cookies bevaras i webbläsarens minne under en längre tid.

Cookies som används på vår webbplats kan delas in i följande kategorier:

 • Nödvändiga cookies – dessa filer är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera genom att möjliggöra navigering och åtkomst till säkra områden på webbplatsen. De kan inte stängas av eftersom vår webbplats inte skulle fungera korrekt utan dessa filer. De lagrar inga personuppgifter. Rättslig grund till sådan insamling och behandling av personuppgifter är vårt legitima intresse att ge åtkomst till webbsidan och se till att den fungerar på ett korrekt och säkert sätt.
 • Funktionella cookies  - dessa filer möjliggör bättre funktionalitet och personlig anpassning genom att spara uppgifter som ändrar sidans utseende eller funktioner, t.ex. ditt val av språk eller region du befinner dig i. Om du inte godkänner dessa cookies kan vissa eller alla av dessa tjänster inte fungera korrekt. Rättslig grund till sådan insamling och behandling av personuppgifter är vårt legitima intresse. Du kan invända mot sådan behandling. 
 • Analytiska cookies – dessa filer tillåter oss att räkna antalet besök på vår hemsida och samla uppgifter om trafikkällor så att vi kan förbättra webbplatsens prestanda. De ger oss också information om vilka sidor på webbplatsen är mest populära, hur du rör dig på webbplatsen och vilket innehåll du är mest intresserad av. Vi använder dessa uppgifter för att skapa statistik och för att bättre anpassa innehållet på hemsidan till dina behov och optimera vårt utbud. All information som samlas in av dessa cookies aggregeras och är därför anonym. Om du inte godkänner dessa cookies kommer vi inte veta när du har besökt vår webbsida. Rättslig grund till sådan insamling och behandling av personuppgifter är vårt legitima intresse. Du kan invända mot sådan behandling. 
 • Marknadsföringscookies – dessa filer skapas och används av våra annonseringspartners för att bygga din profil baserat på dina besök på webbplatsen. Vi kan därefter visa annonser som är anpassade till dina behov och intressen på andra webbsajter du besöker. Dessa cookies lagrar inte personuppgifter direkt utan bygger på unik identifiering av din webbläsare och internetenhet. Om du inte godkänner dessa cookies kommer du att uppleva mindre riktad annonsering. Rättslig grund till sådan insamling och behandling är ditt samtycke.

Cookies kan vara våra egna filer som vi själva installerat (s.k. first party cookies) eller externa filer som sätts in och används via vår webbplats av våra partners (s.k. third party cookies). Tack vare externa filer kan olika verktyg och funktioner som tillhandahålls av externa leverantörer fungera på vår webbsida. Det kan handla om leverantörer av marknadsföringstjänster på nätet, sociala medier, leverantörer av lösningar för dataanalys eller administration av vår webbplats. Med hjälp av dessa filer kan externa leverantörer få information om hur du använder vår webbplats och även andra webbplatser som dessa leverantörer samarbetar med.

På vår webbplats använder vi tjänster och verktyg från externa leverantörer vilket omfattar bl.a. verktyg för analys och annonsering (annonser som är kopplade till användarens intressen, remarketing, effektmätning av annonser) inbegripet annonsering i sociala medier. I detta syfte använder vi verktyg som hjälper oss att förstå vilka behov du har som användaren av vår webbplats:

 1. Google Analytics – ett verktyg ämnat att mäta antalet besök på vår webbplats och deras längd samt bedöma vilka funktioner eller vilka delar av webbplatsen nyttjas eller besöks oftast och hur de används av unika användare. Denna information hjälper oss att utvärdera webbplatsens effektivitet och bestämma riktningar för utveckling av nya funktioner och tjänster. 
 2. Google AdWords – ett annonssystem från Google som tillåter visning av text-, bild- och videoannonser samt sponsrade länkar i Googles sökresultat. Verktyget tillåter oss att mäta effektivitet för annonser som publiceras inom Google och på så sätt bättre anpassa vårt utbud till dina förväntningar. Om du klickar på vår annons som visas av Google AdWords sparas denna information i statistiken för denna annons.
 3. Google Tag Manager – vår webbplats använder Google Tag Manager. Med denna tjänst kan vi hantera taggar på webbplatsen via ett gränssnitt. Google Tag Manager implementerar endast taggar. Det betyder att inga cookie-filer används och inga personuppgifter samlas in. Google Tag Manager aktiverar andra taggar som i sin tur samlar data vid behov. Google Tag Manager får dock inte tillgång till dessa data. Om inaktivering har gjorts på domännivån eller för cookies, gäller den för alla spårningstaggar om dessa har implementerats i Google Tag Manager.

Detaljerad information om tjänsten samt Googles integritetsskydd finns på https://policies.google.com/technologies/cookies?gl=PL&hl=pl 

och https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl 

 1. Hotjar – ett verktyg som utnyttjar cookie-filer för att samla data om:
  • våra användares beteende på webbplatsen, t.ex. tiden som tillbringats på olika sidor, länkar som oftast klickas på, upplevda problem – det hjälper oss att skapa och upprätthålla webbplatsen som anpassas efter användarnas preferenser;
  • enheter hos våra användare - i synnerhet enhetens IP-adress (som hämtas och lagras endast i anonym form), enhetens skärmstorlek, enhetstyp (unika enhetsidentifierare), information om webbläsaren, geografiskt läge (endast land), språk som väljs för visning av webbplatsen.

Hotjar lagrar ovanstående data i en pseudoanonymiserad användarprofil. Varken Hotjar eller vi kommer någonsin att använda dessa uppgifter för att identifiera unika användare eller anpassa dem till andra uppgifter om användaren. För mer information klicka på denna länk för att läsa Hotjars integritetspolicy: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/ 

 1. Facebook – vi använder Facebooks verktyg (Pixel Facebook) för att genomföra marknadsföringsaktiviteter på Facebook och för att mäta deras effekter. Data som hämtas med Pixel används för att visa annonser för rätt målgrupp, skapa målgrupper för våra annonser och mäta effekter av annonsering både på vår webbplats och på Facebook.  Detaljerad information om Facebooks tjänster finns på https://www.facebook.com/privacy/explanation och https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience.  

Vi använder cookies endast om användaren samtycker till det. Du kan när som helst stänga av eller anpassa möjligheten att installera cookie-filer på din slutenhet genom inställningar i program för visning av webbsidor (webbläsaren). Webbläsningsprogram tillåter som standardinställning att cookies sparas på slutenheten och på så sätt tillåter oss att behandla data som samlas i dessa filer. 

Eftersom cookies används också för att komma ihåg dina val avseende cookie-inställningar, måste du vara medveten om det som varje ändring av inställningar kan medföra, i synnerhet:

 • om du stänger av möjligheten att spara cookies på din slutenhet kan det bli omöjligt att logga in på www.polferries.pl och använda webbplatsens funktioner;
 • om du använder annan slutenhet, annan profil på din dator eller annan webbläsare blir du ombedd att igen göra dina val avseende cookie-filer.

För att få detaljerad information om hur du kan hantera inställningar för cookies rekommenderar vi att följa anvisningar för den webbläsare du använder, i synnerhet:

Sociala medier

För att hela tiden vara i kontakt med dig och marknadsföra oss är vi närvarande i nedan angivna sociala medier och behandlar i samband med detta dina personuppgifter. Detta utgör vårt legitima intresse. Om du besöker en av våra sociala mediasidor är vi tillsammans med administratören för den sociala plattformen ansvariga för behandling av personuppgifter som inletts under besöket. Om du begär information och begär om att utöva den registrerades rättigheter vill vi också förklara att detta kan enklast tillhandahållas av tjänsteleverantörer. Det är endast tjänsteleverantörer som ha åtkomst till användaruppgifterna och kan vidta lämpliga åtgärder och direkt tillhandahålla information. Trots att vi tillsammans med administratörer för sociala medieplattformar är gemensamt ansvariga vill vi påpeka att vi inte kan ensamma bestämma hur sociala plattformar hanterar data. Våra möjligheter är i regel beroende av tjänsteleverantörens företagspolicy. Data som vi samlar in direkt genom att vara närvarande i sociala medier raderas i vårt system när ändamålet för deras registrering upphör, när vi får begäran om att radera dem eller om samtycke till deras lagring återkallas. Cookies bevaras på din enhet tills du tar bort dem. Gällande föreskrifter, i synnerhet lagringstider för data, förblir oförändrade. Vi kan inte påverka den tid dina personuppgifter lagras av administratörer för sociala medieplattformar för deras egna ändamål. Vänligen kontakta administratörer för sociala medieplattformar för detaljerad information.

Vad har du för rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter?

I samband med behandling av dina personuppgifter har du följande rättigheter:

 • rätt att få tillgång till personuppgifterna – inbegripet rätt till information om behandling av uppgifterna samt rätt till en kopia av uppgifterna,
 • rätt till rättelse av uppgifterna – du kan uppdatera personuppgifter som har anförtrotts oss, 
 • rätt till radering av dina personuppgifter – du kan inkomma med begäran att få dina personuppgifter raderade i följande fall:
 • personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats,
 • du har återkallat ditt samtycke till behandlingen och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen,
 • du har framställt motiverad invändning mot behandlingen,
 • dina personuppgifter behandlas på olagligt sätt, eller
 • dina personuppgifter måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.
 • rätt att begära att behandling av dina personuppgifter begränsas – du har när som helst rätt till begränsning av behandlingen, såvida behandlingen inte krävs enligt lag. I så fall begränsar vi behandlingen till lagring, såvida behandlingen inte är nödvändig för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter, 
 • rätt att överföra dina personuppgifter – du har rätt få ut dina personuppgifter från oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du får överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig eller begära att vi överför uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig. Vi gör det dock endast om det inte finns tekniska hinder mot sådan överföring,
 • rätt att göra invändningar mot behandling av uppgifter– du har rätt att göra invändning mot behandling av dina personuppgifter om grunden för behandlingen är ett legitimt intresse och skäl till invändningen hänför sig till din specifika situation. Om dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter för sådan marknadsföring. Det omfattar även profilering i den utsträckning den står i samband med sådan direkt marknadsföring.
 • rätt att invända mot direkt marknadsföring – du har rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Om du framställer sådan invändning får vi inte längre behandla dina personuppgifter för sådana ändamål,
 • rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter– om vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på det samtycke du har lämnat har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Kom dock ihåg att det inte påverkar lagligheten av behandling som vi har utfört innan samtycket återkallas. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.

För att utöva ovanstående rättigheter ska du kontakta oss eller vårt dataskyddsombud – personligen, genom vanlig post eller via e-post till adressen: iod@polferries.pl. Din begäran ska tillmötesgås utan onödig dröjsmål och under alla omständigheter senast en månad efter att vi har mottagit den. Om denna period måste förlängas kommer vi att underrätta dig om sådan förlängning samt ange orsakerna till den.

 • Du har dessutom rätt att inkomma med klagomål till Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Chef för den polska Integritetsskyddsmyndigheten) om du tycker att behandling av dina personuppgifter står i strid med gällande föreskrifter.

Är du skyldig att lämna dina personuppgifter enligt lag?

Du har inte skyldighet att lämna personuppgifter enligt lag. Detta är frivilligt dock nödvändigt för att ingå ett avtal med rättslig verkan och fullgöra avtalet. Om du inte lämnar dina personuppgifter kan du inte ingå avtalet eller få information om erbjudanden som avser paketresor. 

Behandlar vi dina personuppgifter automatiskt (inbegripet genom profilering) vilket påverkar dina rättigheter?

Vi använder dina personuppgifter för profilering, dvs. automatiserad bedömning av vissa personliga egenskaper hos dig.  Vi utför profilering för att skapa anpassade erbjudanden i fråga om paketresor eller transporttjänster. Med hjälp av din profil kan vi anpassa våra produkter till dina förväntningar och preferenser. Vid profilering utnyttjar vi data t.ex. om en tjänst eller evenemang som du har bokat/köpt biljetter. Dessutom tar vi hänsyn till statistik som gäller samma information.  

Vi tar inga beslut som gäller dig som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, av information om dig som har rättsliga följder för dig eller i betydande grad påverkar dig.

Ändringar i detta dokument

Vi uppdaterar regelbundet detta dokument i samband med lagändringar samt nya åtgärder som vi vidtar för att förbättra säkerheten för dina personuppgifter.

Dokumentet är senast uppdaterat 2023-02-28.

Kontakt - Passagerarbiljetter 

Försäljningsställen​

 Malmö - Sea Travel Polferries:

Stora Nygatan 27B,
211 37 Malmö 
vägbeskrivning

tel. +46 40 97 61 80, +46 40 97 32 20
pax.malmo@polferries.se

Mån-Fre: 9.30-17.30

 

Terminaler

Polferries AB Nynäshamn:

Färjeterminalen, Nynäsvägen 2B,
149 30 Nynäshamn
vägbeskrivning

Mån - Fre: 09.00-17.30

Polferries AB Ystad:

Bornholmsgatan 8D,
271 39 Ystad
vägbeskrivning

Mån - Fre: 8:00-18:30