Köp biljett online

5% rabatt om du köper din biljett online.
Information om hur vi hanterar dina personuppgifter
Information för passagerare

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

INTEGRITETSPOLICY 

Allmänt 
Din integritet och skyddet av dina personuppgifter är en prioritering för oss och vi tar säkerheten för dina personuppgifter mycket allvarligt. Vi gör vårt allra bästa för att behandla dina personuppgifter enligt gällande polska lagar och EU-lagar, bland annat den polska personuppgiftslagen av den 10 maj 2018 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa högsta säkerhet för de personuppgifter som behandlas, lämpliga för eventuella faror och de kategorier av personuppgifter som skyddas. 

Syftet med detta dokument är att informera dig om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter, om rättsliga grunder för behandling av dina personuppgifter och om dina rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter.

Vem är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?
Polska Żegluga Bałtycka S.A. med säte i Kołobrzeg (78–100), ul. Portowa 41 (nedan kallat ”Polska Żegluga Bałtycka”, “vi”) är personuppgiftsansvarig, dvs. den organisation som bestämmer hur behandlingen av dina personuppgifter ska gå till.

Hur kan du kontakta oss för att få information om behandlingen av dina personuppgifter?
Du kan kontakta oss via:
 • brev som skickas till följande adress: Polska Żegluga Bałtycka S.A. ul. Portowa 41, 78100 Kołobrzeg, med anmärkningen ”Personuppgifter”
 • e-post: info@polferries.pl
 • telefon: 94 355 21 02
eller genom att skriva till dataskyddsombudet på följande e-postadress: iod@polferries.pl, i alla frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter och utövandet av dina rättigheter.  
Karolina Krużewska-Ossowska är dataskyddsombud på Polska Żegluga Bałtycka.

Varifrån får vi dina personuppgifter?
Vi får dina personuppgifter direkt från dig via olika kommunikationskanaler – när du bokar eller köper en resa, boende eller kryssning via vår webbplats: www.polferries.pl, via telefon eller genom att besöka våra försäljningsställen.
Vi får dina personuppgifter från den agent som gör en bokning eller ett köp och som du eller företaget där du är anställd har tecknat ett avtal med.  
Vi samlar in dina personuppgifter från resebyråer (agenter) som vi har tecknat ett avtal med som de använder för att boka och sälja resor. Uppgifterna bevaras i det land där resebyrån lagrar personuppgifter.  

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter och med stöd av vilken rättslig grund gör vi det?
Vi behandlar dina personuppgifter:
 1. för att registrera ditt konto på vår webbplats: www.polferries.pl – det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig
 2. för att köpa färjebiljetter:
  • för ändamål relaterade till tillhandahållandet av transporttjänster och uppfyllandet av lagkraven i detta avseende – det är nödvändigt för att vi ska kunna genomföra det avtal som ingåtts med dig och för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter
  • för att du ska kunna få bokningsbekräftelse till din e-postadress – om du ger ditt samtycke genom att ange din e-postadress i formuläret
  • för att kunna handlägga klagomål, göra anspråk gällande eller försvara oss mot anspråk – vi har vårt legitima intresse som är vederbörlig handläggning och hantering av dina anspråk samt möjlighet att försvara oss mot anspråk eller göra anspråk gällande
 3. för att köpa en paketresa:
  • för ändamål relaterade till tillhandahållandet av transporttjänster och uppfyllandet av lagkraven i detta avseende – det är nödvändigt för att vi ska kunna genomföra det avtal som ingåtts med dig och för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter
  • för ändamål relaterade till köp av försäkring – det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga skyldigheter som vi har som researrangör
  • för att kunna handlägga klagomål, göra anspråk gällande eller försvara oss mot anspråk – vi har vårt legitima intresse som är vederbörlig handläggning och hantering av dina anspråk samt möjlighet att försvara oss mot anspråk eller göra anspråk gällande
 4. för marknadsföringsändamål – baserat på ditt samtycke
 5. för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga skyldigheter, såsom skatte- och arkiveringsskyldigheter – detta krävs enligt lag
 6. för att garantera säkerheten för tjänster som tillhandahålls elektroniskt, inklusive motverkande av oegentligheter – detta är vår lagstadgade skyldighet
 7. för att skapa analyser eller statistik för rapportering, marknadsundersökningar, att upprätta anbud för optimering och personalisering – detta är vårt legitima intresse
 8. för att säkerställa passagerarsäkerhet samt för att skydda egendom och hemlighålla sådan information vars avslöjande kunde utsätta oss för skador använder vi kameraövervakning ombord på färjan – vi behandlar information om din bild som har spelats in med våra övervakningskameror inom ramen för vårt legitima intresse
 9. för att skicka nyhetsbrev och information om de tjänster som vi tillhandahåller, gemensamma erbjudanden från Polska Żegluga Bałtycka och våra partner och för profilering i syfte att anpassa erbjudandet. Vi skickar ovanstående information via vanlig traditionell post, sms-meddelanden, e-post och andra former av elektronisk kommunikation – du har gett oss ditt samtycke eller det är vårt legitima intresse
 10. för att hjälpa passagerare med funktionsnedsättning:
  • dina personuppgifter som du lämnat till oss för att ge dig nödvändig hjälp under resan, enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1177/2010 av den 24 november 2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar – detta är vår lagstadgade skyldighet
 11. för att förhindra missbruk av tjänsterna:
  • ditt namn, din adress och IP-adress (enligt vad som är relevant i varje specifikt fall) kan vi använda i den mån det är nödvändigt för att förhindra missbruk och stöld av kreditkort – behandlingen av ovanstående uppgifter baseras på vårt legitima intresse
 12. för att förbättra servicekvaliteten och noggrant spela in telefonsamtal med dig som kan användas i händelse av tvist som handlar om vad som kommits överens om eller för att bekräfta vad som kommits överens om under samtalet – detta är vårt legitima intresse.
Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?
Beroende på ändamålet och den rättsliga grunden lagrar vi dina personuppgifter under den tid som anges nedan:
 • för att registrera ditt konto på vår webbplats: www.polferries.pl – tills du tar bort ditt konto
 • för att köpa färjebiljetter och för finansiell rapportering – i 5 år från räkenskapsårets slut
 • för att köpa en paketresa och för finansiell rapportering – i 5 år från räkenskapsårets slut
 • för marknadsföringsändamål – tills du återkallar ditt samtycke
 • för att fullfölja våra rättsliga skyldigheter – under hela resan tills fartyget når sin destination och sedan i ytterligare 24 timmar enligt fartygssäkerhetsförordningarna och/eller lagar och förordningar som är tillämpliga på den aktuella lokala marknaden och Rådets direktiv 1998/41/EG om registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater
 • för att hantera klagomål, försvara sig mot eventuella anspråk – så länge som dina personuppgifter rimligen behövs för att vi ska kunna hantera dina klagomål eller försvara och/eller etablera rättsliga anspråk (vanligtvis tills dess att preskriptionstiden går ut)
 • för att använda kameraövervakning – vi behandlar dina personuppgifter i 3 månader från inspelningsdatum. Denna tid kan förlängas om inspelningarna ska utgöra bevis vid rättsliga förfaranden. I sådana fall kommer vi att behandla dem tills förfarandet avslutas med ett lagakraftvunnet avgörande
 • för att prenumerera på vårt nyhetsbrev och få kommersiell information skickad till den angivna e-postadressen – så länge du prenumererar på vårt nyhetsbrev
 • för att hjälpa passagerare med funktionsnedsättning – i en månad efter avslutad resa för att vi ska kunna tillhandahålla dig nödvändig assistans i samband med bokade resor, boende och eventuella andra beställningar/inköp enligt våra avtalsförpliktelser mot dig och enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1177/2010 av den 24 november 2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar
 • för att förbättra kvaliteten och inspelningen av telefonsamtal – vi behandlar dina personuppgifter i 6 månader från inspelningsdatum. Denna tid kan förlängas om inspelningarna ska utgöra bevis vid rättsliga förfaranden. I sådana fall kommer vi att behandla dem tills förfarandet avslutas med ett lagakraftvunnet avgörande.
Vem lämnar vi ut dina personuppgifter till?
Vi lämnar ut dina personuppgifter till:
 • dotterbolag som ingår i koncernen Polska Żegluga Bałtycka: Sea Tropid Company Limited och Polferries AB
 • enheter som behandlar personuppgifter å våra vägnar i samband med företagets reklam- och marknadsföringsstöd enligt de ingångna avtalen om utlämnande av personuppgifter
 • externa leverantörer av betaltjänster
 • andra företag som betjänar färjor, bussoperatörer, turistguider, företag som tillhandahåller logitjänster och andra entreprenörer (om det behövs för att genomföra en resa som du bokat)
 • polisen, tullverket, åklagarmyndigheten, gränspolisen och andra statliga myndigheter
 • hamnstatens administration (t.ex. sjöfartsmyndigheten i Polen och i Sverige)
 • försäkringsbolag
 • tjänsteleverantörer som vi har anlitat för att tillhandahålla tjänster till dig, t.ex. webbplatsvärdar, leverantörer av e-postlösningar, säljare av analytiska lösningar, säljare av it-lösningar, leverantörer av tjänster relaterade till genomförande av evenemang, etc.
 • företag som tillhandahåller distributionstjänster av nyhetsbrev
 • enheter som tillhandahåller juridiska, skattemässiga och teleinformationstjänster till oss. 
Lämnar vi ut dina personuppgifter till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet?
Dina personuppgifter lämnas inte ut utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Vilka är dina rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter?
Du har följande rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter:
 • rätt till tillgång till dina personuppgifter – inklusive rätt att få information om de uppgifter som behandlas genom registerutdrag
 • rätt till rättelse av (felaktiga) uppgifter – du kan uppdatera de personuppgifter som lämnats till oss
 • rätt till radering av dina personuppgifter – du kan begära att vi raderar dina personuppgifter i följande fall:
  • om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för eller behandlades på annat sätt
  • om du återkallar ditt samtycke till behandlingen och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen
  • om du gör en giltig invändning mot behandlingen av dina personuppgifter
  • om dina personuppgifter har behandlats olagligt eller 
  • om dina personuppgifter måste raderas för att uppfylla en rättslig skyldighet.
 • rätt till begränsning av behandlingen av dina personuppgifter – du har rätt att när som helst kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, såvida inte denna behandling krävs enligt lag. I sådana fall begränsar vi behandlingen till lagring, såvida det inte behövs för att etablera, göra gällande eller försvara mot anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter
 • rätt till dataportabilitet – du har rätt att få dina personuppgifter från oss i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart it-format. Du kan skicka dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig eller begära att vi skickar dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, men vi gör det bara om det är tekniskt möjligt att skicka dem
 • rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter – du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter när behandlingen är baserad på ett legitimt intresse och ditt skäl för invändningen beror på din specifika situation
 • rätt att invända mot direktmarknadsföring – du har rätt att när om helst motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du gör en sådan invändning får vi inte längre behandla dina personuppgifter i detta syfte
 • rätt att dra tillbaka ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter – om vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Kom dock ihåg att detta inte påverkar lagligheten i den behandling som vi genomfört fram till ditt återkallande. Du kan dra tillbaka ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter genom att kontakta oss. 
För att utöva ovanstående rättigheter, vänligen kontakta oss eller vårt dataskyddsombud – personligen eller via vanlig traditionell post alternativt e-post på följande adress: iod@polferries.pl. Vi kommer att besvara din begäran utan onödigt dröjsmål, och under alla omständigheter senast en månad efter att ha mottagit din begäran. Om denna tid dock skulle förlängas, kommer vi att informera dig om både förlängningen och om orsakerna till den.
 • du har dessutom rätt att lämna in ett klagomål till Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Generaldirektören för Polens dataskyddsmyndighet) om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot lagen.
Är inlämning av dina personuppgifter en lagstadgad skyldighet?
Du har ingen lagstadgad skyldighet att lämna dina personuppgifter och det är frivilligt för dig, vi behöver dem för att vi ska kunna ingå och fullgöra ett giltigt avtal med dig. Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att ingå avtal med dig eller tillhandhålla information om turisterbjudanden.  

Behandlar vi dina personuppgifter automatiskt (även genom profilering) på ett sätt som påverkar dina rättigheter?
Vi utför profilering, dvs. automatisk bedömning av vissa personliga egenskaper hos dig, baserat på dina personuppgifter. Vi utför profilering för att vi ska kunna ta fram ett turist- eller transporterbjudande på rätt sätt. Baserat på din profil kan vi anpassa vår produkt till dina förväntningar och önskemål. För profilering använder vi uppgifter om t.ex. den tjänst eller det evenemang som du har bokat/köpt biljetter till. Dessutom använder vi statistiska uppgifter om samma information vid profilering.

Vi fattar inga beslut som rör dig som endast skulle baseras på automatiserad behandling, inbegripet profilering, av uppgifter om dig och som skulle ha någon rättsverkan gentemot dig eller annars påtagligt påverka dig. 

Vår webbplats använder Google Analytics, ett verktyg för att analysera trafikstatistik på vår webbplats, som ägs av Google Inc. Google Analytics använder cookies, dvs. textfiler som sparas på din dator och som gör det möjligt för oss att analysera hur du använder vår webbplats. Google analyserar dessa uppgifter för att undersöka hur man använder vår webbplats och även för att sammanställa statistiska rapporter för oss samt ta fram ytterligare tjänster avseende vår webbplats och internetanvändning. Google kommer under inga omständigheter att kombinera din IP-adress med andra uppgifter. Du kan inaktivera godkännandet av cookies genom att konfigurera inställningarna för din webbläsare. 

Ändringar i detta dokument
Vi kommer regelbundet att gå igenom och uppdatera detta dokument i samband med lagändringar och nya åtgärder som vi vidtar för att öka säkerheten för dina uppgifter. 

Detta dokument uppdaterades senast den 2019-07-15.  

 
 

Kontakt - Passagerarbiljetter 

Försäljningsställen​

 Malmö - Sea Travel Polferries:

Stora Nygatan 27B,
211 37 Malmö 
vägbeskrivning

tel. +46 40 97 61 80, +46 40 97 32 20
pax.malmo@polferries.se

Mån, Tis, Tors, Fre: 9.30-17.30
Onsdag: 9.30-16.30
 

Terminaler

Polferries AB Nynäshamn:

Färjeterminalen, Nynäsvägen 2B,
149 30 Nynäshamn
vägbeskrivning

Helgfria avgångsdagar: 09.00-15.00

Polferries AB Ystad:

Bornholmsgatan 8D,
271 39 Ystad
vägbeskrivning

Mån - Fre: 8:00-18:30