Köp biljett online

5% rabatt om du köper din biljett online.
Information om hur vi hanterar dina personuppgifter
Information för passagerare

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

INTEGRITETSPOLICY

Personuppgiftsansvarige

De angivna uppgifterna kommer att behandlas av Polska Żegluga Bałtycka S.A. ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg, Poland
tel: (094) 3552102, 3552103, fax: (094) 3552104 E-post: info@polferries.pl webbplats: www.polferries.se, Nationella Domstolsregistret: 0000011871 Tingsrätt i Koszalin  9:e Avdelning för Domstolsregister agerande som personuppgiftsansvarige (nedan kallad ”Ansvarige”).

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt bestämmelserna i personuppgiftslagen av den 29 augusti 1997 (konsoliderade text: polsk författningssamling av 2014 position 1182) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) – EU:s författningssamling L. 2016.119.1 av den 4 maj 2016 (”GDPR”).

Sätt att inhämta personuppgifter, typ och ändamål av personuppgiftsbehandling

Denna integritetspolicy innehåller bland annat informationer om syftena för Användarens personuppgiftsbehandling, aktörer som uppgifterna delas med och även Användarens rättigheter avseende hans/hennes personuppgifter.

Polska Żegluga Bałtycka S.A. inhämtar personuppgifter direkt från Användaren, då han/hon som kund och/eller besökare på webbplatsen använder den Ansvariges tjänster. Det gäller också då företaget får Användares personuppgifter från en agent som hanterar reserveringar och med vilken Användare eller anställande företag har ingått ett avtal. Företaget samlar in Användarens personuppgifter från resebyråer, som har instruerat Användaren att överföra sina personuppgifter till Polska Żegluga Bałtycka S.A. Uppgifterna lagras i det land där resebyrån lagrar personuppgifter.

De överförda personuppgifterna behandlas enligt ditt samtycke av den Ansvarige (6 artikeln 1 stycket a bokstav GDPR).

Personuppgifterna behandlas i följande syften:

 1. registrering av användarens konto i webbtjänsten www.polferries.pl – enligt  artikel  6 första stycket bokstav b GDPR
 2. inköp av färjebiletter:
 • i syfte som har samband med tillhandahållandet av transporttjänster och uppfyllandet av kraven i lagstiftningen i detta område – enligt artikel 6 första stycket bokstäver b och c GDPR.
 • i syfte för att få bokningsbekräftelse till e-postadressen/telefonnumret (SMS) – enligt artikel 6 första stycket bokstav a GDPR.
 • i syfte för att handlägga klagomål – enligt artikel 6 första stycket bokstav c GDPR.
 • i syfte för att fullgöra avtalet och hantera anspråk relaterade till det - enligt artikel 6 första stycket bokstav b GDPR.
 1. i marknadsföringssyfte - enligt artikel 6 första stycket bokstav a GDPR.
 2. för att uppfylla de lagstadgade förpliktelser som åvilar den personuppgiftsansvarige,
    såsom skatte-   och arkiveringsskyldigheter - enligt artikel 6 första stycket bokstav c
    GDPR.
 3. för att garantera säkerheten för tjänster som tillhandahålls elektroniskt, inklusive  motverkande av oegenligheter - enligt artikel 6 första stycket bokstav c GDPR.
 4. för att skapa analyser eller statistik för rapporteringen, marknadsundersökningar, att upprätta anbud för optimering och personalisering - enligt artikel 6 första stycket bokstav f GDPR.
 5. för att skicka nyhetsbrev, erbjudanden, relevant information om de tjänster som företaget tillhandahåller. Företaget skickar ovanstående information via traditionell post, SMS, e-post och andra former av elektronisk kommunikation - enligt artikel 6 första stycket bokstav b GDPR
 • mottagandet av informationer beträffande Polska Żegluga Bałtycka S.A. och våra partners gemensamma anbud (till den angivna e-postadressen) mottagandet av informationer beträffande tävlingar inom profileringsområde för att anpassa anbudet.
 1. för att hjälpa handikappade passagerare:
 • personuppgifter som Användaren lämnat för att ge honom/henne nödvändig hjälp under resan, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1177/2010 av den 24 november 2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar – enligt artikel 6 första stycket bokstav c GDPR
 1. för att förhindra missbruk av Tjänsterna:
 • Användarens namn, adress och IP-adress (enligt vad som är relevant i varje specifikt fall) kan användas av Polska Żegluga Bałtycka S.A. i den mån det är nödvändigt för att hindra missbruk och stöld av kreditkort. Denna behandling av ovanstående personuppgifter baseras på företagets legitima intresse.

Frivillig inlämning av personuppgifter

Inlämning av personuppgifter är inte en lagstadgad skyldighet, det är frivilligt men nödvändigt för att avtalet ska kunna ingås och genomföras effektivt. Underlåtenhet att lämna personuppgifter kommer att resultera i oförmåga att ingå ett avtal eller få information om turisterbjudanden.

Överföring av personuppgifter och erhållande av personuppgifter från tredje parter

Polska Żegluga Bałtycka S.A. delar ut personuppgifter till:

 • enheter som behandlar personuppgifter å PŻB S.A. vägnar i samband med företagets reklam- och marknadsföringsstöd inom ramen för avtalen om överföring av uppgifter
 • externa betalningsleverantörer
 • övriga företag som betjänar färjor, bussföretag, turistguider, företag som tillhandahåller logi och andra entreprenörer (när det är nödvändigt att utföra en resa bokad av Användaren)
 • polisen, tullverket och andra myndigheter
 • försäkringsbolag
 • tjänsteleverantörer vars företag har engagerat sig i tillhandahållande av tjänster till Användaren, till exempel företag som behandlar webbvärdskap, leverantörer av e-postlösningar, säljare av analytiska lösningar, säljare av IT-relaterade lösningar, tjänsteleverantörer relaterade till utförande av händelser o.dyl.
 • enheter som tillhandahåller juridiska, skattemässiga och teleinformationstjänster till den Ansvarige.

Lagringsperiod av personuppgifter

 • kontoregistrering i webbtjänsten www.polferries.se – tills Kontoanvändare tar bort kontot.
 • inköp av biljetter och finansiell rapportering – upp till 10 år från räkenskapsårets slut.
 • att abonnera på vårt nyhetsbrev och erhållande av kommersiell meddelanden skickade till e-postadressen - så länge du abonnerar på vårt nyhetsbrev.
 • i enlighet med den rättsliga förpliktelsen - under hela resan tills fartyget når sin destination och sedan i ytterligare 24 timmar i enlighet med fartygssäkerhetsförordningarna och/eller lagar och förordningar som är tillämpliga på den aktuella lokala marknaden och Rådets direktiv nr 98/41/EG av den 18 juni 1998 om registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater.
 • att hantera klagomål, försvara och/eller etablera juridiska anspråk - så länge som Användarens personuppgifter rimligen behövs för att Polska Żegluga Bałtycka S.A. ska kunna hantera kundklagomål och/eller försvara och/eller etablera juridiska anspråk (normalt så länge som den relevanta juridiska preskriptionstiden).
 • uppgifter för funktionshinder - en månad efter avslutad resa, för att vi ska kunna tillhandahålla Användaren nödvändig assistans i samband med bokade resor, logi och eventuella beställningar/inköp enligt våra avtalsförpliktelser mot dig och i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1177/2010 av den 24 november 2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar.

Profilering

Vissa personuppgifter som behandlas av den Ansvarige i samband med användningen av den Ansvariges webbplats kan behandlas på ett automatiserat sätt och användas för profilering, dvs. för att bestämma dina preferenser och förberedelser för turisterbjudanden eller andra anpassade till dina behov, såväl som marknadsföringsändamål inom de tjänster som erbjuds av den Ansvarige - Polska Żegluga Bałtycka S.A.

Vår webbplats använder Google Analytics, ett verktyg för att analysera trafikstatistik på vår webbplats som ägs av Google Inc. Google Analytics använder cookies, som är textfiler som sparas på din dator och tillåter oss att analysera användningen av vår webbplats. Google analyserar dessa data för att undersöka hur man använder vår webbplats och även att utföra statistiska rapporter för den Ansvarige och förbereda ytterligare tjänster avseende webbplats och internetanvändning. Google kommer inte under några omständigheter att ansluta din IP till andra data. Du kan inaktivera godkännandet av cookies genom att konfigurera inställningarna för din webbläsare.

Rättigheter avseende behandling av personuppgifter

Du har följande rättigheter avseende behandling av personuppgifter:

 • rätt till åtkomst – rätt att begära tillgång till personuppgifter inklusive att få information om de uppgifter som behandlas och en kopia av uppgifterna,
 • rätt till korrigering,
 • Rätt till radering. Du har rätt att begära att Polska Żegluga Bałtycka S.A. raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål under någon av följande omständigheter:
  • personuppgifterna behövs inte längre i det syfte för vilket de ursprungligen inhämtades eller på annat sätt behandlades;
  • Användaren återtar sitt samtycke till en behandlingsaktivitet som det inte finns någon annan juridisk grund för;
  • Användaren gör en giltig invändning mot behandlingen av sina personuppgifter;
  • personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt; eller
  • personuppgifterna måste raderas för uppfyllande av ett lagkrav.
 • rätt att begränsa behandling,
 • rätt att överföra dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarige;
 • allmän rätt till invändning;
 • rätt att invända mot direktmarknadsföring. Användaren har rätt att när som helst motsätta sig behandling av sina personuppgifter för direktmarknadsföring. Företaget får då inte längre behandla dina personuppgifter i detta syfte;
 • rätt att återkalla samtycket som beviljats för behandling av personuppgifter om behandling av uppgifter inte är nödvändig för avtalets utförande, uppfyllandet av den rättsliga förpliktelsen eller inte utgör den Ansvariges legitima intresse.

Du kan begära de angivna rättigheterna genom att skicka en lämplig förklarande till den Ansvarige - personligen via traditionell post eller e-post till följande adress: info@polferries.pl.

Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till det polska Dataskyddsombudet om du anser att behandlingen av personuppgifter bryter mot lagen.

Dataskydd

Personuppgiftsansvarige använder tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer skydd för personuppgifter som behandlas och som är lämpliga för skydd mot eventuella hot och för datakategorier.

Kontakt - Passagerarbiljetter 

Försäljningsställen​

 Malmö - Sea Travel Polferries:

Stora Nygatan 27B,
211 37 Malmö 
vägbeskrivning

tel. +46 40 97 61 80, +46 40 97 32 20
fax +46 40 97 03 70
pax.malmo@polferries.se

Mån, Tis, Tors, Fre: 9:00-18:00
Onsdag: 10:00-16:30
 

Terminaler

Polferries AB Nynäshamn:

Färjeterminalen, Nynäsvägen 2B,
149 30 Nynäshamn
vägbeskrivning

Helgfria avgångsdagar: 09.00-15.00

Polferries AB Ystad:

Bornholmsgatan 8D,
271 39 Ystad
vägbeskrivning

Mån - Fre: 8:00-18:30